HUS föreningsbidrag

4. Projektbidrag

HUS beviljar projektbidrag till föreningar inom studentkåren och till grupper av medlemmar. Med projektbidraget möjliggörs större och högklassigare projekt som genomförandeaktörerna annars inte skulle ha råd med. Projektbidrag beviljas för ett visst användningsändamål och återkrävs om aktören som beviljats bidraget inte kan påvisa att pengarna använts för projektet i fråga.


Ansökning

Ansökningstidens början meddelas i föreningsbulletinen och övriga föreningsinformationskanaler.

Projektbidragsansökan görs fritt formulerat och ur den bör ändå följande saker framgå:

 • Projektets namn
 • Organiserande aktör (förening/annan)
 • Hur mycket ansökas
 • Kontaktuppgifter till den ansvariga personen: namn, telefonnummer, e-postadress
 • Aktörens kontonummer

Ansökan ska innehålla följande uppgifter som själva projektet:

 • Projektidé: vad kommer att göras
 • Mål: vad eftersträvas att få till stånd med projektet
 • Orsak: varför vill man genomföra projektet
 • Tidpunkt: när kommer projektet att genomföras/tar projektet en dag/en vecka/annat
 • Ansvarsfördelning: vem ansvarar för vilket delområde
 • Målgrupp: till vem riktar sig projektet
 • Eventuellt samarbete, alltså utförs projektet i samarbete med någon aktör

Ansökan ska också innehålla en projektbudget, dvs. en beskrivning av intäkter och utgifter

Ansökningarna skickas så som  anvisas i utlysningen. Oftast skickas ansökningarna  antingen till adressen jarjesto@hyy.fi,   per epost till ekonomidirektionsordförande eller i pappersform till servicebyrån.

I allmänhet fördelas stödet på våren.


Beviljande

HUS styrelses ekonomidirektion beslutar om beviljandet av bidrag. Bidraget beviljas på basis av  projektkvaliteten. Vid beslutsfattandet tas även i beaktande hur bra projekten befrämjar studentkårens värderingar och mål. Dessutom kan ekonomidirektionen bestämma att ett visst år gynnas ett visst tema för projektbidragen. Om så beslutas, meddelas eventuella teman eller prioriteringar i utlysningen.