Att upptas inom HUS

Alla Helsingfors universitetsstudenters föreningar hör inte automatiskt till HUS. Endast föreningar som godkänts till HUS föreningsregister får använda de föreningstjänster som erbjuds av HUS och kan ansöka om HUS föreningsbidrag. För tillfället verkar över 250 föreningar Inom HUS.

Allmänna anvisningar för att grunda en förening och modellstadgar finns på Patent- och registerstyrelsens föreningsregistersida. Föreningen kan upptas inom HUS om den uppfyller Regler för föreningarna som verkar inom HUS.

Ansökningsprocessen

Nya föreningar upptas i HUS två gånger per år, på våren och på hösten. Höstens ansökningstid upphör  i september och vårens ansökningstid i februari på HUS sista öppethållningsdag kl. 15. På våren kan föreningarna som ansöker om att upptas i HUS även ansöka om verksamhetsbidrag.

Föreningarna som ansöker om att upptas i HUS bör fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet på HUS webbplats och lämna in nödvändiga bilagor antingen via TAHLO eller på HUS servicebyrå och informera HUS sakkunniga som ansvarar för föreningar om att man ansöker (jarjestosihteeri@hyy.fi). Ansökningarna behandlas av HUS ekonomidirektion och information om godkännande eller underkännande fås normalt inom en månad efter ansökningstidens utgång.

I TAHLO:s användarinstruktioner finns även registreringsanvisningar för nya föreningar.

Bilagor som behövs för ansökan:

  • Budget för pågående år
  • Verksamhetsplan för pågående år
  • Föreningens stadgar
  • Protokollsutdrag från föreningens konstitutionsmöte eller stiftelseurkund
  • Medlemsförteckning.  I listningen ska Helsingfors universitets studentnummer  anges för HUS medlemmarna.

Modelldokumenten för  upprättande av  ansökningsbilagorna har sammanställts på HUS webbplats på sidan Modelldokument för bidrag. På HUS webbplats finns mer information om att ansöka om att upptas inom HUS.


Vad lönar det sig för en ny förening att göra genast i början

Informerandet i skick

Skaffa en epostlista till styrelsen. @helsinki.fi-listor fås från universitetet.

HUS har olika informationslistor som styrelsefunktionärerna kan läggas till  enligt föreningsverksamhetens intresseområde. Speciellt viktigt är det att bifoga styrelsens epostlista till hyy-jarjestot -meddelandelistan. I första hand ökar HUS er styrelsens epostlistan till hyy-jarjestot -listan. Observera att HUS uppdaterar listans mottagare automatiskt först i början av mars när TAHLO stängts enligt uppgifterna som lämnats i TAHLO.

Fördelen med styrelsens gemensamma epostlista, som föreningen själv administrerar, är att föreningen  kan uppdatera listmottagarna själv när funktionärerna byts ut, då det inte uppstår en sådan situation  att viktiga meddelanden i början av året skulle skickas till de tidigare funktionärerna, eftersom HUS uppdaterar sina epostlistor först i början av mars.  I början av året informeras till exempel om verksamhetsbidrag.

Övriga kanaler som lönar sig att följa är HUS webbplats och FB-sidan HYYn Järjestöasiat.

 

Ta reda på om aktuella ärenden

HUS erbjuder olika tjänster, stöd och utbildningar för föreningarna i sin krets. På HUS webbplats och FB-sidan HYYn järjestöasiat kan du kontrollera vad som för tillfället  är på gång på HUS.

HUS verkar med  årtiondelånga fasta rutiner  så en del saker förändras inte:

  • TAHLO öppnas senast i början av februari och stängs vid månadsskiftet februari-mars. Minnesregeln är alltså att i februari kan man komplettera kontaktuppgifterna i TAHLO för detta år och ansöka om verksamhetsbidrag (och tidningsstöd)
  • OBS: Även föreningarnas presentationstexter för studentkalendern samlas in via TAHLO.
  • Bokningsrundorna för Alinasalen ordnas två gånger per år, på våren i allmänhet i mars och på hösten i oktober.
  • För kassörerna ordnas utbildningar i början av året (kassörsutbildning oftast i februari som en del av Trimningsdagen) och i slutet av året (bokslutskvällen oftast i november-december)
  • I februari ordnas ofta åtminstone ett större utbildningsevenemang, under de senaste åren med namnet Trimningsdagen. På evenemanget utbildas omfattande om föreningsverksamhetsområden.
I början av året (oftast i början av januari) och i slutet av året (oftast i november-december) ordnas ett ordförandeseminarium av HUS Föreningsutskott. På seminarierna får föreningsordförandena, såväl nybörjare som mer erfarna, delta i workshoppar och utbildningar med olika tema. Evenemanget ger också en god möjlighet att bekanta sig med andra föreningsordföranden och skapa nätverk. På seminariet i början av året diskuteras främst en smidig administration och skapandet av styrelsens gruppsammanhållning, på seminariet i slutet av året diskuteras sådant  som berör föreningen när föreningsstyrelsen byts.


Last modified: Wednesday, 4 August 2021, 3:41 PM