HUS föreningsbidrag

2. Verksamhetsbidrag

2.1. Bruksanvisning för Tahlo

TAHLO dvs. ansökningsblanketten för verksamhetsbidrag öppnas i början av året och stängs en bestämd dag som meddelas i föreningsbulletinen, oftast i månadsskiftet februari-mars. Under blankettens öppettid kan föreningarna uppdatera sina kontaktuppgifter och lämna in ansökningsbilagorna för verksamhetsbidraget. TAHLO ska ovillkorligen fyllas i  för att få HUS verksamhetsbidrag.

Logga in i TAHLO på adressen tahlo.hyy.fi med föreningens användarnamn. Om föreningens användarnamn eller lösenord tappas bort kan du be om ett nytt av HUS föreningssakkunniga.

Sidspecifika anvisningar om hur TAHLO ska användas har samlats nedan. Om anvisningarna inte ger svar på din fråga kan du ta kontakt med föreningssakkunniga eller ekonomidirektionsordförande eller föreningsansvariga i HUS styrelse.

Basuppgifter

Fyll i de tomma punkterna och kontrollera att redan befintliga uppgifter i systemet är  korrekta. Föregående års uppgifter syns automatiskt på den här sidan.

 • Användarnamn: Namn som din förening använder om sig. till exempel Akateeminen Tuubaseura
 • Officiellt namn: Föreningens namn som registrerats i föreningsregistret. till exempel Helsingin Yliopiston Akateeminen Tuubaseura ry.
 • Förkortning: (Eventuell) förkortning på föreningens namn. till exempel Tuubaseura
 • Postadress: Föreningens postadress. Om föreningen har ett postfack  till exempel i  Nya studenthuset eller på institutionen, ange postfackets adress. Om föreningens post mottas av en styrelsemedlem till exempel ordförande, anges ordförandens hemadress som adress.
 • Ordf./styrelselistans adress: Adress dit HUS till exempel skickar  alla föreningsbulletiner. Här lönar det sig att använda en stadigvarande adress (till exempel styrelsens stadigvarande epostlista som föreningen kan byta mottagare till) med vilken så många aktiva som möjligt nås  för att underlätta informationsutbyte. Om föreningens styrelse har en egen postlista, fyll i adressen här. Observera att det nya lösenordet som ersätter ett borttappat skickas till denna adress.
 • Telefon: Ordförandes eller någon annan kontaktansvarig persons telefonnummer.
 • Bankförbindelse: Konto som det beviljade verksamhetsbidraget betalas till. Fyll i bankkontonumret i IBAN-form.
 • Föreningen registrerad: Har föreningen införts eller kommer att införas i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister? Du kan kontrollera registreringsdatumet  på PRH:s Föreningsnätet.
 • Registreringsdatum: Datumet när föreningen infördes i PRH:s föreningsregister. Lämna ofylld om föreningen inte har införts.
 • Grundandedatum: Datum då föreningen grundades. Om föreningen inte är en registrerad förening, fyll i föreningens grundandedatum.
 • Är föreningen underställd en annan förening? Är föreningen underställd en takorganisation? Ämnesföreningen kan vara underställd fakultetsföreningen eller hobbyföreningen möjligtvis ha en nationell eller internationell takorganisation.
 • Underföreningar: Om föreningen verkar som takorganisation för andra föreningar, fyll i underföreningarnas namn här.
 • Föreningens styrelse: Fyll i information om styrelsemedlemmarna här. En befattning/ett ansvarsområde per rad, ett namn per rad. Observera att ordförande, kassör och sekreterare är obligatoriska fält. Ansvariga samlas på HUS meddelandelistor till exempel studieansvariga på studieansvarigas epostlista. Klicka för att få fler rader.

 

Årsinformation

 • Med denna ansökan anhåller/anhåller inte vår förening om HUS verksamhetsbidrag för år 20xx. Kryssa för i rutan om föreningen ansöker om HUS verksamhetsbidrag för det kommande året.
 • Föreningens medlemsantal 31.12.20xx: Kontrollera i föreningsregistret hur många medlemmar föreningen hade i slutet av ifrågavarande år. Det är alltid fråga om föregående år.
 • Av vilka  HUS medlemmar: Hur många av ovannämnda är HUS-medlemmar.
 • Uträkning av medlemsantal: Rullgardinsmenyn ger tre alternativ: ”Medlemsförteckning”, ”Betalat medlemsavgift” och ”Övrig”. Välj  det alternativ som det tidigare inmatade medlemsantalet baserar sig på.
 • Övrig motivering, vad: Om du svarade ”Övrig” på föregående fråga, redogör här för hur medlemsantalet har uträknats.
 • Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften 20xx: Hur många föreningsmedlemmar betalade medlemsavgiften ifrågavarande år. Det är alltid fråga om föregående år.
 • Medlemsavgiftbelopp: Hur stor var föreningens medlemsavgift år 20xx. Det är alltid fråga om  föregående år.

Bedöm utifrån föreningens verksamhetsberättelse hur många medlemstillställningar (fester, ekskursioner, föreläsningar, klubbkvällar osv) ni hade år 20xx: Meddela här, enligt deltagarantal, hur många och hur stora evenemang som föreningen ordnade för medlemmarna föregående år. Om föreningen till exempel har deltagit på festivaler, räknas evenemanget enligt antalet deltagande föreningsmedlemmar, inte evenemangets totala deltagarantal.

Kalendertext

Om du vill kan du mata in en föreningsbeskrivning som trycks i HUS studentkalender. Texten fås med i kalendern endast genom att fylla i blanketten. Det finns endast en version av Studentkalendern där finska, svenska och engelska används parallellt. Du kan alltså använda de språk du vill i föreningens kalendertext. Textens längd är maximalt 400 tecken. HUS förbehåller sig rätten att redigera och förkorta texter.

Lokaler

Om din förening har en egen föreningslokal, klicka på rubriken ”lägg till rad” och kontrollera lokalinformationen under punkten ”Redigera information”. Information om lokalen skrivs in på sidan som öppnas: Välj ett lämpligt alternativ i rullgardinsmenyn under rubriken Lokalägare. I övriga fält ifylls begärd information.

Tidningar

Om föreningen ger ut en tidning, välj tidningens namn i listan och kontrollera tidningsinformationen på sidan som öppnas. Observera att föregående års uppgifter uppkommer automatiskt. Om föreningen vill grunda en ny tidning, klicka ”lägg till tidning”. Nödvändig information skrivs in på sidan som öppnas. Efterfrågade uppgifter används för att fördela HUS stöd till föreningstidningar.

Bilagor

På den här sidan laddas alla bilagor för verksamhetsbidragsansökan. Alla bilagor ska vara i PDF-format. Vid bilagorna som laddats i systemet står antingen ”Bilagefilen har mottagits” och tidsstämpel eller ”Bilagan har mottagits” och tidsstämpel och under detta ”Bifogad fil godkänts” med tidsstämpel. Det förstnämnda betyder att bilagan inte har bekräftats som en slutlig version (bilagorna kan lämnas in som preliminära i TAHLO) eller att bilagorna  av någon orsak inte har kunnat öppnats el. dyl.

Modelldokumenten för bilagorna kan kontrolleras på sidan ”Modelldokument för bidrag”.

Föreningsstöd

Den här sidan fylls i av HUS ekonomidirektion. Ekonomidirektionen fyller i bidragssumman som föreningen beviljats i verksamhetsbidragsfördelningen och individuella beviljandegrunder som baserar sig på ansökningsbilagorna.