HUS föreningsbidrag

2. Verksamhetsbidrag

HUS delar ut bidrag till föreningarna i sin krets för att möjliggöra verksamhet. Verksamhetsbidraget beviljas till de föreningar som verkar inom HUS och som uppfyller kriterierna för beviljandet av bidrag. Ekonomidirektionen ansvarar för fördelningen av verksamhetsbidrag. Bidraget ansöks årligen i februari  via Tahlo-systemet. Noggrannare tidsgränser meddelas på epostlistan hyy-jarjestot och på HUS webbplats men en fungerande minnesregel är ansökning under februari.

Bruksanvisningen för Tahlo kan läsas i underkapitlet  Bruksanvisning för Tahlo.

Det är möjligt att betalas förskott på verksamhetsbidraget före det slutliga bidragsbeslutet. Förskottet beviljas till föreningar som beviljats bidrag föregående år och som lämnat in verksamhetsplanen och budgeten för  pågående år och föregående års verksamhetsberättelse. Förskottet dras av från det slutliga beloppet som styrelsen beviljar och återstoden betalas till föreningen genast när  alla begärda bilagor lämnats in  till studentkåren.

Beslutet om  fördelningen av verksamhetsbidrag  fattas av HUS ekonomidirektionen.  Ekonomidirektionen beslutar årligen om principerna och kriterierna för fördelningen av verksamhetsbidrag.

Ekonomidirektionens giltiga beslut beträffande verksamhetsbidraget finns på HUS webbplats.

Följande dokument behövs som bilagor till verksamhetsbidragsansökan:

  • Budget för  pågående år/period
  • Verksamhetsplan för pågående år/period
  • Föregående års/periods resultaträkning
  • Föregående års/periods balansräkning
  • Föregående års/periods boksluts- eller verksamhetsgranskningsberättelse med underteckningar
  • Föregående års/periods verksamhetsberättelse
  • Föregående års/periods verksamhetskalender

Övriga bilagor kan bifogas till ansökan under punkten ”övriga bilagor”, till exempel  föreningens likabehandlings- och miljöplan o dyl. Om de övriga bilagorna är många till antalet ska de dock laddas som en enda PDF-fil.

Före tidsfristen för verksamhetsbidragsansökan ska åtminstone preliminära dokumentversioner på alla nödvändiga bilagor lämnas in så att verksamheten överhuvudtaget kan bedömas av ekonomidirektionen. Efter  tidsfristen kan inte lovas att  bilagorna hinner bedömas när föreningen poängsätts.

Beträffande verksamhetsgranskningsberättelsen kan även en preliminär version vara en omöjlighet så om den kan man  kort skriva varför den inte kunnat lämnas in, till exempel ”verksamhetsgranskningen har inte hunnits utföras, slutliga bilagor lämnas in senast den dd.mm”.

Verksamhetsbidragsansökans slutliga bilagor kan kompletteras fram till slutet av september. Verksamhetsbidragets slutsumma betalas ändå inte till föreningen om den inte lämnat in de slutliga versionerna på alla nödvändiga dokument. Beträffande verksamhetsgranskningsberättelsen krävs även underteckningar.