Hur identifiera och förebygga trakasserier?

3. Att identifiera mobbning

Mobbning är ett beteende där en eller flera personer upprepade gånger sårar, skadar eller diskriminerar någon så att denna person inte kan inverka på saken. I mobbning är det alltid fråga om olika maktpositioner, eftersom mobbning inte handlar om en konflikt mellan två jämställda individer. Den som blir mobbad är i underläge i situationen och kan inte försvara sig mot den eller dem som mobbar.

Mobbning innebär till exempel att en annan person kritiseras omotiverat, förringas, blir utskämd och att personens kunnande och prestationer ignoreras. Det är också fråga om mobbning om man läxar upp någon, kallar någon vid öknamn eller om man skäller ut och diskriminerar en person på grund av hens egenskaper. Mobbning kan också ta sig uttryck på det sättet att man förstör en persons sociala relationer och att man lämnar personen utanför gruppen. Det är ovanligare med fysisk mobbning vid högskolor än vad det är till exempel i grundskolan, men det förekommer ändå.

Mobbning kan förekomma såväl mellan studenter som mellan studenter och personal. Mobbning som personalen utsätter studenterna för sker mera sporadiskt jämfört med den omfattning av mobbning som förekommer mellan studenter. Enligt högskolestuderandenas hälsoundersökning (2021) har 7% av studenterna utsatts för mobbning av en annan student, medan 5% uppger att de blivit mobbade av personalen.

Det är skäl att minnas att alla konfliktsituationer mellan personer inte automatiskt är trakasserier eller mobbning. Fastän situationen inte kan definieras som trakasserier eller mobbning betyder det ändå inte att situationen inte skapar obehag hos dem som är delaktiga eller att föreningen kan låta bli att behandla dessa fall.