Hur identifiera och förebygga trakasserier?

1. Att identifiera trakasserier

Det första steget mot att ingripa i trakasserier är att föreningen har kunskap att identifiera trakasserier. Först efter det kan man överväga vilka sätt föreningen har både då det gäller att förebygga trakasserier och att reda ut eventuella fall av trakasserier.

I studentföreningarnas verksamhet och i den här guiden definierar vi trakasserier som allt osakligt och icke-önskvärt beteende. Trakasserier kan ta sig uttryck på många olika sätt, till exempel som miner, tal, meddelanden, gester eller beröring. En situation där man bryter mot principerna för tryggare rum kan också tolkas som trakasserier.

Enligt lagen definieras trakasserier som kränkning av en persons människovärde så att det uppstår en atmosfär där personen känner sig förnedrad eller hotad. Trakasserierna kan hänföra sig till exempel till en persons kön, ålder, etniska eller nationella ursprung, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, åsikt, politiska verksamhet, familjeförhållanden, funktionsnedsättning, hälsotillstånd eller sexuella läggning. Trakasserierna är en form av diskriminering och kan i vissa fall vara ett brott. Exempel på trakasserier är rasistiska skämt eller att man kallar en studiekompis som hör till en sexuell minoritet för något öknamn.

Normer och maktstrukturer ligger bakom trakasserier. Vi upprätthåller strukturerna ofta omedvetet. De är en del av beteendet, sättet att tala och tänka som är godkända inom en viss kultur. Strukturerna definierar vem som har makten att fastställa vad som är ett accepterat beteende och hurdant beteende man accepterar i vissa situationer. Maktfördelningen i ett samfund leder ofta bland annat till att vissa erfarenheter förringas oftare och mera systematiskt än andra, som till exempel de erfarenheter som kvinnor och minoriteter har. På det här sättet visar man att man inte tar trakasserier på allvar. De beteenderegler som upprätthåller normerna och strukturerna förändras om man ifrågasätter dem och gör dem synliga. Då privilegier blir synliga och man ifrågasätter dem kan en förändring också leda till en konflikt.

Den som utsätts för trakasserier kan av många olika orsaker ha svårt att göra något åt situationen. Alla som har utsatts för trakasserier upplever inte ens att det beteende som de har utsatts för varit trakasserande, utan det kan vara att man förstår situationen och dess innebörd först senare. Även om en person inte genast inser att hen utsätts för trakasserier betyder det inte att det inte skulle ha förekommit trakasserier. Det krävs dessutom mod och resurser av den som utsätts för trakasserier att ta tag i situationen. Om personen dagligen utsätts för trakasserier orkar hen nödvändigtvis inte ta tag i eller anmärka på det osakliga bemötande som hen råkar ut för. Därför är det viktigt att den som upplevt trakasserier får stöd och att föreningsaktörerna vet hur de ska hantera trakasserisituationer.