Hallitus ja sen tehtävät

Yhdistyksen korkeinta päätösvaltaa käyttää aina jäsenten kokous eli yhdistyksen kokous. Hallitus on silti tärkeä osa yhdistyksen toimintaa ja sen vastuulle kuuluu muun muassa päätösten toimeenpano ja hallinnon pyörittäminen. Käytännössä hallitus on myös yhdistyksen kasvot ja toiminnan moottori.

Seuraavassa esityksessä käydään läpi hallituksen valinnan vaatimukset ja hallituksen tehtävät ja vastuut.

Hallituksen valinta

 • Hallituksen valinta tapahtuu yhdistyksen kokouksessa.
 • Yhdistyslain mukaan hallitukseen on valittava vähintään 3 jäsentä.

Yhdistyksen omat säännöt voivat vaatia myös muiden hallituksen jäsenten valintaa yhdistyksen kokouksessa. Jos yhdistyksen kokouksessa ei tarvitse valita muita vastuita kuin puheenjohtaja, hallitus voi keskenään järjestäytyä ja jakaa tehtävät. On myös mahdollista, että säännöt velvoittavat muutaman hallituksen jäsenen valintaa, mutta lopuille hallituksen jäsenille jaetaan vastuut hallituksen kesken.

Yleensä toimivinta on, että jokaisella jäsenellä on oma vastuualue ja kaikki huolehtivat yhteisistä asioista. Hallituksen jäsenten tehtäviä jakaessa kannattaa huomioida seuraavat asiat:

 • Mitä säännöt sanovat: mitä virkoja pitää täyttää ja mitä tehtäviä vähintään pitää hoitaa vuoden aikana?
 • Mitä toimintasuunnitelma edellyttää vuoden toiminnalta: mitkä ovat painopistealueet?
 • Mitä erityisosaamista tai taitoja hallituksen jäsenillä on, jotka voisivat hyödyttää yhdistystä?
 • Kuinka paljon aikaa hallituksen jäsenillä on laittaa toimensa hoitamiseen?
   
Hallitukselle on valittava puheenjohtaja.
 • Muiden hallituksen jäsenten valinnasta voidaan säätää yhdistyksen säännöissä.
 • Puheenjohtajalla ja vähintään puolella hallituksen jäsenistä tulee kotipaikan olla Suomessa.
 • Hallituksen valinnasta säädetään Yhdistyslaissa ja yhdistyksen omissa säännöissä.
   

Hallituksen tehtävät

Tehtävien hoidossa hallituksen on noudatettava:

 • lakia
 • yhdistyksen sääntöjä
 • yhdistyksen päätöksiä

Esimerkiksi seuraavat asiat kuuluvat hallituksen tehtäviin:

 1. Yhdistyksen kokousten valmistelu
 2. Päätösten toimeenpano
 3. Säännöissä määrättyjen tehtävien toimeenpano
 4. Yhdistyksen edustaminen
 5. Talouden ja muiden juoksevien asioiden hoitaminen
 6. Jäsenrekisterin ylläpito
 7. Toiminnan kehittäminen

Mitä hallitus ei voi tehdä?

Vaikka hallitus vastaa paljosta, se ei voi tehdä ihan mitä tahansa. Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, joten sille kuuluvat mm. seuraavat asiat.

 • Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
 • Hallituksen tai sen jäsenten valinta, vaihtaminen tai erottaminen.
 • Tilin- tai toiminnantarkastajien valinta, vaihtaminen tai erottaminen.
 • Tilinpäätöksen hyväksyminen tai vastuuvapauden myöntäminen.
 • Merkittävien taloudellisten päätösten tekeminen, esim. kiinteistön myynti.
 • Toimintasuunnitelman tai talousarvion hyväksyminen.
   

Hallituksen vastuu jakautuu kolmeen osaan

1. Vastuu jäsenille

Hallituksen on noudatettava yhdistyksen kokouksen päätöksiä. Jos hallitus ei niitä noudata tai muuten menettää jäsenten luottamuksen, hallitus voidaan yhdistyksen päätöksellä myös erottaa kesken toimikautensa. Tällöin on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous. Sen tarkempia perusteluita kuin luottamuksen menetys ei erottamiselle tarvita.


2. Vahingon- korvausvastuu

​​​​​​​Hallitus tai sen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttanut yhdistykselle. Yhdistykselle on pitänyt koitua merkittävää haittaa ja vahingon on todistettavasti aiheuttanut hallitus tai sen jäsen. Vahingonkorvausvastuusta hallituksen vapauttaa yhdistyksen kokous toiminnantarkastuksen pohjalta, mutta jos jotakin tietoa on jäänyt pimentoon, sen perusteella korvausvastuu voidaan tuomita vielä jälkeenpäinkin.


3. Rikos-oikeudellinen vastuu

​​​​​Jos hallitus tekee yhdistystoiminnan puitteissa rikoksen, vastuuseen siitä joutuu hallitus tai sen jäsen, ei yhdistys. Poikkeuksena tapaukset, joissa asia ei kuulu Rikoslain piiriin, jolloin yhdistys voi olla osapuoli (esimerkiksi sopimukset, vahingonkorvaukset, velat). Esimerkiksi ilman anniskelulupaa tapahtuvan alkoholin myymisen ilmitulo johtaisi hallituksen jäsenten, ei yhdistyksen rankaisemiseen, kun taas myöhässä palautetun vuokratun pakettiauton sopimussakko lankeaisi yhdistyksen maksettavaksi.

Viimeksi muutettu: Monday 13. March 2023, 16.09