Yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitteistöä

2. Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokaisella on henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta aito mahdollisuus osallistua ja toteuttaa itseään.  

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuudesta säädetään myös yhdenvertaisuuslaissa. Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuutta sekä auttaa syrjinnän kohteeksi joutunutta.