Kursutbud

Tervetuloa käyttämään Alina-salia! Alina-sali on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) järjestöilleen vuokraama juhlatila Uuden ylioppilastalon kolmannessa kerroksessa. Tähän moodle-kurssiin olemme koonneet sinulle tärkeimmät Alina-salin käyttöä koskevat ohjeistukset, jotka auttavat sinua järjestämään onnistuneen tapahtuman. Kurssin käännökset ovat vielä kesken, mutta ne lisätään heti niiden valmistuttua.

**
Välkommen till Alinasalen! Alinasalen är en HUS festlokal i Nya Studenthusets tredje våningen. För debba Moodlesidan har vi sammanställt de viktigaste riktlinjerna för att använda Alinasalen och för att hjälpa dig organisera ett lyckat evenemang. Översättningar är under arbete och ska tilläggas när de är färdiga.

**
Welcome to Alina Hall! Alina Hall is HYY's (the student union) festive premises located on the third floor of the New Student House. In this Moodle-course we have gathered the most important guidelines concerning the use of Alina Hall and how to organise a successful event. Translations are still under construction and they will be added when they're finished.


HYYn yhdenvertaisuusohjeistus järjestötoimijoille.

Materiaali sisältää runsaasti ohjeita siitä, kuinka perustaa, ylläpitää ja kehittää yhdenvertaisuustoimintaa järjestöissä. Ohjeistuksen tarkoitus on antaa työkaluja siihen, kuinka luoda kunnioittava, turvallinen, kannustava, tiedostava ja avoin kulttuuri omaan järjestöön, jossa jokainen kokee voivansa osallistua toimintaan, ja edesauttaa hyvinvoinnin lisäämistä koko opiskelijayhteisössä. Ohjeissa käsitellään yhdenvertaisuuden edistämistä ja siihen liittyviä kysymyksiä monipuolisesti ja kriittisesti. Ohjeistus auttaa opiskelijakulttuurin laaja-alaista hahmottamista, jossa muun muassa problematisoidaan syrjiviä perinteitä nostamalla rakenteellisia ongelmakohtia esiin. Yhdenvertaisuustoiminnan toteuttamisesta ei esitetä yhtä oikeaa tapaa, vaan ohjeistuksen tarkoitus on herättää ajatuksia oman toiminnan monipuoliseen tarkasteluun sekä erilaisten näkökulmien ja kokemusmaailmojen ymmärtämiseen ja huomioimiseen päivittäisessä toiminnassa.

HUS anvisningar om likabehandling för föreningsaktörer.

Materialet innehåller rikligt med anvisningar om hur föreningarna  kan  grundlägga, upprätthålla och utveckla likabehandlingsverksamheten. Syftet med anvisningarna är att ge verktyg för att skapa en  respektfull, trygg, uppmuntrande, medveten och öppen kultur  i den egna föreningen där alla upplever att de kan delta i verksamheten, samt befrämja ett ökat välbefinnande i hela studentgemenskapen. Anvisningarna behandlar likabehandlingsfrämjande frågor mångsidigt och kritiskt. Anvisningen är till hjälp för att uppfatta studentkulturen omfattande. Bland annat tas upp diskriminerande traditioner vilka problematiseras genom  strukturella problemområden. För genomförandet av likabehandlingsverksamheten föreslås inte ett rätt sätt, utan syftet är att väcka tankar för mångsidig granskning av den egna verksamheten samt för att förstå och beakta olika synpunkter och erfarenhetsvärldar i den dagliga verksamheten.


HYY’s equality instructions for people involved in organisations

This material contains a large amount of instructions on how to establish, maintain and develop equality activities in organisations. The aim of the instructions is twofold: to provide tools for creating a respectful, safe, encouraging, self-aware and transparent culture for your organisation so that everyone would feel like they can participate in the activities and to promote an increase in the wellbeing of the entire student community. The instructions cover the promotion of equality and related issues diversely and critically. They help you examine student culture from a broad perspective that includes problematising discriminatory traditions by highlighting structural problems, for instance. The instructions are not meant to present a single, correct way to conduct equality activities – instead, their goal is to make you think and examine your own activities from different perspectives and to help you both understand differing viewpoints and experiences and take them into account in your daily activities.