HUS föreningsbidrag

5. Möbleringsstöd

HUS fördelar pengar till sina  föreningar för möbelanskaffningar. Syftet med stödet är att hjälpa och uppmuntra föreningarna att utveckla och göra föreningslokalen bekvämare. Möbleringsstödet är till för föreningar som verkar i HUS lokaler.

Stödandelen är totalt ungefär 3000 euro per år. Stödet kan ansökas året om men stödet har eftersträvats att fördelas så att ungefär hälften beviljas på våren och hälften på hösten. Varje ansökning behandlas ändå  fall för fall. Föreningssakkunniga ansvarar för fördelningen av stödet.

Ur stödansökan ska följande framgå: ansökande förening, stödobjekt, budget och objektets betydelse. Den undertecknade ansökan skickas antingen till föreningssakkunniga per post eller som epostbilaga till adressen jarjesto@hyy.fi.

Läs mer om möbleringsstödet på HUS webbplats.