Guide för föreningarnas internationalisering

Internationella studerande, dvs. utbytesstuderande och internationella examensstuderande berikar föreningens verksamhet. De kan ge oss nya synvinklar och idéer för hur vi kan utveckla föreningens verksamhet. Mångfald uppmuntrar till kreativitet och gör studentföreningen ännu mera tillgänglig för alla studenter.

Universiteten, samhället och arbetsmarknaden har redan under en lång tid blivit allt mera internationella. Alla har ändå inte möjlighet att åka på utbyte eller utföra arbetspraktik utomlands under studietiden. Då vi gör det möjligt för internationella studerande att delta i föreningarnas verksamhet, har föreningens övriga medlemmar en möjlighet att internationaliseras på hemmaplan. 

Föreningsverksamheten underlättar också de internationella studenternas integrering i det finländska samhället. Bristen på sociala kontakter och nätverk samt sysselsättningssvårigheter är de största orsakerna till att det är svårt för internationella studenter att stanna i Finland efter studietiden. Föreningarna är i en nyckelposition då det gäller att svara på dessa utmaningar, eftersom det är i föreningsverksamheten som de internationella studenterna får bekanta sig med den finländska kulturen och de andra studenterna.

Det är skäl att minnas att de internationella studenterna inte är en enhetlig massa. En del av studenterna är på utbyte, som vanligen räcker en termin (antingen höst- eller vårterminen) eller ett läsår. De internationella examensstuderandena har däremot kommit till Finland för att avlägga en hel examen. Detta sker vanligen i magisterskedet. En stor del av de studenter som kommit för att avlägga en examen planerar också att stanna kvar i Finland efter sina studier.

Det kan kännas arbetsdrygt att nå de internationella studenterna och omforma verksamheten i föreningen, men det går att göra föreningens verksamhet mera internationell också med små medel. I denna guide presenteras åtgärder för hur föreningen kan beakta en mera internationell synvinkel både vid föreningens evenemang och i verksamhetssätten. Guiden består av tre delar varav den första (A) innehåller enkla åtgärder, som är lätta att genomföra och den andra (B) lite mer krävande förändringar. I den tredje delen (C) presenteras internationaliseringsmetoder som inverkar mer omfattande och genomgripande på föreningens verksamhet

A

 • Välj en internationellt ansvarig vars uppgift är att beakta det internationella perspektivet i föreningens verksamhet. Den internationellt ansvariga behöver inte göra allt själv utan ser främst till att internationella frågor beaktas i föreningen. Vid behov kan även en internationell kommitté grundas som stöd för den ansvariga. Till exempel kan de internationella studenter som är aktiva inom föreningen vara medlemmar i kommittén.
 • Delta i läsårsöppningsevenemang som riktar sig till internationella studenter på höst- och vårterminen. Där är det möjligt att nå potentiella medlemmar och att göra de internationella studenterna medvetna om föreningen. På till exempel Öppningskarnevalen och vid andra stora studentevenemang lönar det sig också att vara förberedd på att de internationella studenterna är intresserade av er verksamhet.
 • Översätt det viktigaste innehållet i informationen till engelska. Om ärendet inte berör andra än finskspråkiga är det ändå bra att beakta internationella studenter, till exempel med texten “This article/event about x is only in Finnish/Swedish”. Om resurserna är tillräckliga är det klokast att låta den internationella studenten själv bestämma vad som är intressant.
 • Bekanta er med andra föreningars internationella verksamhet och ta vara på de bästa tipsen. Vad ser bra ut? Vad känns intressant och lätt att genomföra?
 • Lägg till sitssånger på engelska i sånghäften eller sångböcker. Kända sitssånger finns redan på engelska, men ingenting hindrar från att man gör egna översättningar.

B

 • Ordna lågtröskelevenemang på engelska där det finns möjlighet att bekanta sig med föreningens verksamhet och medlemmar. Detta kan till exempel vara ett terminsöppningsevenemang för internationella studenter. Kom ändå ihåg att evenemang som enbart riktas till internationella studenter inte nödvändigtvis lockar finländska studenter att delta. Följaktligen är det inte sagt att finländska och internationella studenter träffas vid dessa evenemang. Kom alltså ihåg att internationella evenemang ska vara sådana att de också intresserar finländska studenter! Evenemang som går ut på att man gör något tillsammans, till exempel spelar eller idrottar, är exempel på evenemang som kan göra det lättare för både internationella och finländska studenter att delta.
 • Kontakta de internationella studenternas tutorer och be att få komma och presentera din förening. Då ska föreningen redan ha planerat ett evenemang till vilket du kan bjuda in de internationella studenterna.
 • Be att studenter som återvänt från utbytesstudier ställer upp som internationella tutorer eller deltar i den övriga internationella verksamheten.
 • Samarbeta med internationella föreningar. Det finns många internationella studentföreningar vid HUS. Kontakta dem och ordna till exempel ett gemensamt evenemang, eller be dem hjälpa till att marknadsföra det evenemang din förening ordnar till de internationella studenterna.
 • Utvidga den engelskspråkiga kommunikationen. Översätt även evenemangsinbjudningar, nyheter och informationsmeddelanden till engelska. Om ni har en föreningstidning kan ni göra inslag på andra språk, till exempel om utbytesstudenternas erfarenheter eller en artikel på engelska om styrelsemedlemmarnas ansvarsområden.
 • Kom ihåg att beakta kulturskillnader i kommunikationen och verksamheten. Till exempel är sitsar och sitstraditioner nödvändigtvis inte bekanta för internationella studenter. Man kan också ha en särskild ”kulturtolk” vid evenemang, som till exempel berättar om sångernas och traditionernas bakgrund för de internationella studenterna. Det lönar sig att beakta användningen av engelska i kommunikationen om evenemang och också under evenemanget i till exempel tal och instruktioner. Det lönar sig även att vara försiktig då man använder humor, så att man inte sårar någon.
 • Ta hand om de internationella studenter som deltar i era evenemang. Hela evenemanget behöver inte genomföras på engelska, men försäkra er om att internationella studenter har diskussionssällskap och att någon fungerar som tolk.
 • Skapa umgängesmöjligheter för studenterna där deras ursprung inte är den avgörande faktorn. De internationella studenterna kan komma från många olika slags platser och deras förhållande till sitt hemland kan vara komplicerat. Var uppmärksam på stereotypier och var sensitiva då ni behandlar kulturella skillnader.
 • Uppmuntra till att använda olika språk parallellt, så att alla deltagare kan använda det språk som känns mest naturligt för dem. Det är bra att komma ihåg att alla internationella studenter inte vill tala enbart engelska.  De kan även vilja lära sig och utveckla sina kunskaper i finska. Det är alltid artigt att fråga vilket språk personen vill använda.
 • Beakta internationaliseringsperspektivet och internationella studenters behov i intressebevakningen. Det är till exempel viktigt att komma ihåg att en del av de internationella studenterna kommer till universitetet först i magisterskedet och att de har färre möjligheter att fungera som studentrepresentanter.

C

 • Gör det möjligt för personer som inte talar finska att vara med och driva föreningen, delta i möten och verka i styrelsen eller som funktionär. Detta kan ske genom att man byter mötesspråk eller översätter föredragningslistor och protokoll.
 • Översätt webbsidorna och föreningens alla dokument till engelska, som till exempel föreningens stadgar och principer för tryggare rum. Använd också engelska i kommunikationen på sociala medier.
 • Håll alla evenemang vid behov på två eller tre språk.
 • Välj internationaliseringsfaddrar som får ansvaret för en grupp internationella studenter. Faddrarna deltar i föreningens evenemang tillsammans med den internationella studenten: berättar på förhand om vad som händer på evenemanget och förklarar till exempel sådant som man går igenom på föreningens möten. 
 • Satsa på tutorverksamhet och på att ta emot nya studenter också i början av vårterminen.
 • Rikta er föreningskommunikation också till forskarstuderande, eftersom en märkbart stor del av dem har en internationell bakgrund.
 • Ordna företagsbesök och arbetslivsevenemang på engelska.

Last modified: Thursday, 24 March 2022, 2:04 PM