Förhållningsregler

Mobbning, trakasserier och osakligt bemötande accepteras inte i föreningarna inom HUS. Föreningarnas verksamhet ska vara förenlig med HUS värderingar och mål och iaktta jämlikhetsplanen.

Mobbning och trakasserier är inte på individens ansvar och individens ansvar ska inte betonas. Mobbning handlar om missbruk av maktförhållandet då den mobbade kan ha väldigt svårt att ingripa eller ta upp det, på grund av ångest eller annan orsak. Det kräver oerhört mod att själv ingripa i mobbning just i den stund som den framkommer. Därför är det viktigt att identifiera mobbning och trakasserier som hela gemenskapens problem och satsa på gemenskapens ansvar vid ingripande. Såsom nämndes i föregående kapitel förebyggs mobbning och trakasserier genom att skapa en tolerant, öppen och vördnadsfull kultur samt praxis som stöder den mobbade. På grund av det ska verksamhetsmodellerna koncentrera sig på vad gemenskapen kan göra  när osakligt bemötande förekommer, så att inte den mobbade  skulle behöva vara ensam med sina upplevelser.

Om du upplever eller bevittnar mobbning vore det bra att alltid ta upp saken och påpeka det för mobbaren genast under situationen. Det är viktigt att vem som helst tar upp saken och visar att hela gemenskapen bryr sig om det som även påverkar alla.  Mobbaren ska mötas konstruktivt  utan att anklaga så att man istället för en konflikt  skapar förståelse för det inträffade genom samarbete och förhoppningsvis även för beteendet i fortsättningen. Om mobbningen fortsätter ska man söka hjälp för att få slut på beteendet. Särskilt i svåra och utdragna situationer är det bra att söka hjälp. Kom också ihåg uppföljningen.

 

Det är mycket svårt att ingripa i trakasserier utan stöd. Beroende på situationen är det möjligt att den som upplevt trakasserier vill göra det tydligt för trakasseraren att hen upplevt beteendet som osakligt. Det kan handla om en lärare, handledare, kurskamrat eller annan person med vem samarbete är oundvikligt. Det kan även hända att den upplevdas resurser inte räcker till för att  utreda det som hänt men hen ändå behöver stöd och försäkring om att det som hen upplevt är obefogat.

I trakasserisituationer är det fråga om maktobalans och att trakasseraren har övergrepp om situationen. För den som upplevt trakasserier är det nästan omöjligt att  i den stunden bete sig på ett sätt som anvisningar som betonar individens eget ansvar kräver. Anvisningar som kräver agerande av våldsoffret överför ansvaret från förövaren till upplevaren och stärker den ojämlika verksamhetskulturen i lokalerna.

 

Vad ska du  göra om du upplever eller bevittnar mobbning?

  • Påpeka för mobbaren (eller någon annan) om hens osakliga beteende, säg att du inte godkänner hens beteende och be hen sluta. Det kan också vara fråga om att personen själv inte förstår att beteendet är sårande. Det är viktigt att ta till tals saken  med någon så att ärendet kan behandlas konstruktivt.
  • Om mobbningen fortsätter, anteckna vad som hänt och när, vem som varit på plats och vad som sagts. Om mobbning till exempel förekommer i form av meddelanden ska du spara dem. Det underlättar den senare behandlingen av ärendet.
  • Om mobbning förekommer i samband med undervisningen ska du kontakta den  kursansvariga läraren eller en annan medlem av personalen.
  • Om mobbaren hör till personalen ska du kontakta personens chef, dekanus eller vice dekanus, universitetets trakasseriombud  eller HUS trakasseriombud.
  • Om mobbning förekommer under ett evenemang, inom föreningarna eller på sociala medierna ska du beroende på situationen kontakta till exempel trakasseriombudet för evenemanget, föreningens styrelse, fakultetsföreningens styrelse och  särskilt likabehandlingsansvariga/trakasseriombudet eller HUS trakasseriombud.
  • Om mobbningen inte kan behandlas i din enhet, sök hjälp utanför din studiegemenskap.
  • Om du vill kan du också kontakta SHVS eller studentprästerna.

 

Du kan söka hjälp där det känns mest naturligt!


Last modified: Friday, 18 December 2020, 12:13 PM