Statistik över högskolemobbning

Mobbning har traditionellt sett förknippats med skolmiljön i den grundläggande utbildningen eller på andra stadiet och med arbetslivet. Mobbning på högskolor är ett fenomen som inte i lika hög grad identifierats och undersökts, och som först under de senaste åren väckt diskussion. Mobbning på högskolor kan förekomma i studiemiljön, i föreningsverksamheten, på studentevenemang, på universitetets evenemang eller i sociala medier.

Mobbning kan förekomma både mellan studenter och mellan studenter och personal. Att personalen mobbar studenter är mer sällsynt, och oftast är mobbaren en annan student.

Enligt högskolestudenternas hälsoenkät (2016)  uppgav 7,5 % av studenterna att de blivit mobbade under studietiden. Av studenterna uppgav 5,8 % att de blivit mobbade av personalen. Kvinnor uppgav oftare än män att de blivit mobbade, och bland kvinnorna var mobbning vanligare bland yrkeshögskolestudenter (yh 10,2 %, uni 7,9 %). Av dem som svarade uppgav 2,5 % att de själva mobbat andra studenter.

Mobbningen har främst inneburit omotiverad kritik om studier, ringaktning eller förlöjligande, verbalt attackerande, hånande eller bedömning  av personliga egenskaper samt skadande av kamratrelationer. Att skada någon fysiskt eller någons egendom och såra via teknologi inträffar mer sällan. Högskolepersonalen som mobbade gav främst omotiverad kritik, ringaktade eller förlöjligade. Sådant bemötande rapporterade 83 % av de som upplevt mobbning (ofta 12%, sporadiskt 71 %, N=177). De rapporterade även en del om förlöjligande av personliga egenskaper eller kritik och verbalt attackerande.

Enligt samma undersökning har 7,3 % dvs. knappt 2 000 studenter vid Helsingfors universitet sporadiskt eller ofta blivit mobbade av andra studenter. Av kvinnorna uppgav 7,4 %  och av männen 5,7 % att de blivit mobbade. Av respondenterna hade 5,4 % (cirka 1 400 studenter) sporadiskt eller ofta mobbats av personalen, 6,1 % av kvinnorna och 3,4 % av männen. I högskolestudenternas hälsoenkät uppgav 2,5 % att de själva mobbat en annan student, 1,9 % av kvinnorna  och  3,4 % av männen. Det här betyder att cirka 650 studenter vid Helsingfors universitet identifierar sig som mobbare.

Nästan hälften av dem som i högskolestudenternas hälsoenkät 2012 uppgav att de mobbades hade också upplevt mobbning tidigare under skoltiden, 20 % under flera års tid. Cirka hälften av dem som mobbat andra vid högskolan uppgav att de också mobbat tidigare under skoltiden. Att mobba och utsättas för mobbning är alltså något som upprepar sig, och vid högskolorna studerar ett betydande antal personer som någon gång blivit mobbade.


Last modified: Monday, 16 December 2019, 11:09 AM