Toimintaohjeita

Kiusaamista, häirintää tai epäasiallista kohtelua ei hyväksytä HYYn piirissä toimivissa järjestöissä. Järjestöjen toiminnan tulee olla HYYn arvojen ja tavoitteiden mukaista ja niiden tulee noudattaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

Kiusaaminen ja häirintä ei ole yksilön vastuulla eikä yksilön vastuuta tule korostaa. Kiusaamisessa on kyse valtasuhteen väärinkäytöstä, jolloin kiusatun voi olla todella vaikeaa puuttua siihen tai ottaa se esille ahdistuksen tai muun syyn takia. Vaatii todellista rohkeutta itse puuttua kiusaamiseen sillä hetkellä, kun se ilmenee. Siksi on tärkeää tunnistaa kiusaaminen ja häirintä koko yhteisön ongelmaksi ja keskittyä siihen puuttumisessa yhteisön vastuuseen. Kuten edellisessä kappaleessa esitettiin, kiusaamista ja häirintää ennaltaehkäistään rakentamalla suvaitsevaa, avointa ja kunnioittavaa kulttuuria sekä kiusattua tukevia käytäntöjä. Tämän takia epäasiallista kohtelua ilmetessä toimintamallien tulee keskittyä siihen, mitä koko yhteisö voi tehdä asialle, jotta kiusattu ei jäisi missään tilanteessa yksin kokemuksensa kanssa. 

Mikäli koet tai havaitset kiusaamista, asia olisi hyvä ottaa puheeksi ja huomauttaa asiasta kiusaajalle heti tilanteen sattuessa. Puheeksi ottaminen kenen tahansa toimesta on tärkeää ja sillä osoitetaan, että koko yhteisön välittää asiasta, joka myös vaikuttaa kaikkiin. Kiusaajan kohtaaminen tulisi tehdä rakentavasti ja syyttelemättä siten, että konfliktin sijaan luotaisiin yhteistyön kautta molemminpuoleinen ymmärrys tapahtuneesta ja toivottavasti käytöksestä jatkoa varten. Mikäli kiusaaminen jatkuu, tulee hankkia apua tilanteen lopettamiseksi. Erityisesti vaikeissa ja pitkittyneissä tilanteissa on hyvä hakea ulkopuolista apua. Myös jälkiseuranta tulee muistaa. 


Häirintään on hyvin vaikea puuttua ilman tukea. Tilanteesta riippuen on mahdollista, ettei häirintää kokenut halua tehdä häiritsijälle selväksi, että on kokenut tämän käytöksen asiattomaksi. Kyse voi olla opettajasta, ohjaajasta, kurssikaverista tai jostakin henkilöstä, jonka kanssa yhteistyö on välttämätöntä. Voi myös olla, ettei häirintää kokeneen voimavarat riitä tilanteen selvittämiseen, mutta hän kaipaa silti tukea ja vahvistusta sille, että hänen kokemansa on ollut epäoikeutettua. 

Häirintätilanteessa on kyse vallan epätasapainosta ja siitä, että häiritsijällä on yliote tilanteesta. Häirintää kokeneen on lähes mahdotonta käyttäytyä siinä hetkessä tavalla, jota yksilön omaa vastuuta korostava ohjeistus häneltä vaatii. Ohjeistus, joka vaatii tilanteessa väkivallan uhrilta toimia, sysää vastuun tekijältä kokijalle ja vahvistaa epätasa-arvoista toimintakulttuuria tiloissaan. 


 

Mitä tehdä, jos kokee tai näkee kiusaamista? 

  • Huomauta kiusaajalle (tai jollekin muulle) tämän asiattomasta käytöksestä, sano ettet hyväksy hänen käytöstään ja pyydä häntä lopettamaan. Kyse saattaa olla siitä, että hän itse ei ymmärrä toimivansa loukkaavasti. On tärkeää ottaa asia puheeksi jonkun kanssa, jotta asia voidaan käsitellä rakentavasti. 

  • Mikäli kiusaaminen jatkuu, kirjaa ylös, mitä on tapahtunut ja milloin, keitä on ollut paikalla ja mitä on sanottu. Jos kiusaamista tapahtuu esimerkiksi viestien välityksellä, ota ne talteen. Tämä helpottaa asian käsittelyä myöhemmin. 

  • Jos kiusaamista esiintyy opetuksen yhteydessä, ota yhteys kurssin vastuuopettajaan tai muuhun henkilökunnan jäseneen. 

  • Jos kiusaaja on henkilökunnan jäsen, ota yhteyttä tämän esihenkilöön, dekaaniin tai varadekaaniin, yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin tai HYYn häirintäyhdyshenkilöihin. 

  • Jos kiusaamista esiintyy tapahtumissa, järjestöjen piirissä tai somessa, ota tilanteesta riippuen yhteys esimerkiksi tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön, järjestösi hallitukseen, tiedekuntajärjestön hallitukseenjoissa erityisesti yhdenvertaisuusvastaavaan ja häirintäyhdyshenkilöön, tai HYYn häirintäyhdyshenkilöihin. 

  • Jos kiusaamista ei pystytä käsittelemään yksikössäsi, hae apua opiskeluyhteisösi ulkopuolelta. 

  • Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös YTHS:öön tai oppilaitoispappeihin. 

 

Apua voi hakea siltä taholta, jonka itse kokee luontevimmaksi!

 

Last modified: Friday, 18 December 2020, 11:44 AM