Hur identifiera och förebygga trakasserier?

1. Identifierandet av trakasserier

Det första steget i att ingripa i trakasserier är att föreningarna verkligen identifierar mobbning och trakasserier. Först därefter kan man överväga hur det ska förebyggas i den egna föreningen och hur eventuella mobbningsfall ska utredas.

Bakom trakasserierna finns normer och maktstrukturer. Strukturer är  beteende-, tal och tankemönster som ofta upprätthålls omedvetet och är en del av kulturen. De fastställer vad som anses vara godtagbart beteende i någon situation och vem som har makt att fastställa det. Maktfördelningen leder bland annat till att upplevelser av en viss typ (till exempel kvinnors och minoriteters) underskattas oftare och mer systematiskt. Således tas trakasserierna inte på allvar. Beteendereglerna förändras när strukturerna ifrågasätts och synliggörs. Förändringen leder ofta till konflikter när privilegier synliggörs och ifrågasätts. 

Trakasserier och mobbning är också ett gruppfenomen och ett problem som berör hela gemenskapen och påverkar alla medlemmar. Mobbningen berör inte bara den mobbade, utan även mobbaren, vittnen samt hela studentgemenskapen och personalen. Mobbning försämrar studentens välbefinnande, hälsa, studieframgång och förankring i studiegemenskapen. Studier visar att mobbning är förknippad till exempel med depression, utmattning, ensamhet och tilliten till andra människor.

Trakasseriernas specialkaraktär i föreningsverksamheten:
 

Hurdana trakasserisituationer identifieras i föreningen?

 • Förtrolighetsdraperande beröring och kommentering: ”närhetskultur”
 • Festkultur, olika koder för olika situationer, droger, partytafs
 • Tafsarna känns till men man kan inte ingripa i deras beteende
 • Svartmålande och skvaller som sprids effektivt på sociala medier
 • Sexuellt färgat stalkande, trakasserier och påtryck 
 • Okänsligt sätt att tala, sexuella förslag, frimodiga skämt

 

Vad är speciellt med föreningsverksamheten?

 • Likvärdighet, frivillighet, bisyssla, fritid (icke officiellt ansvar)
 • Verksamheten kan gälla punktformigt deltagande i evenemang och kampanjer (ej fasta gemenskaper eller grupper)
 • Sociala medier och digitala gemenskaper
 • Fester
 • Hobbyverksamhetsformer (spel, läger, politik)
 • Arbetstagare, förtroendepersoner, frivilliga, blandade målgrupper