Likabehandlingsverksamhet i föreningen

8. Minneslista för likabehandlingsverksamhet

Funderar du på hur man kunde påbörja eller utveckla verksamheten för likabehandling? Med hjälp av minneslistan som HUS har gjort är det lätt att kolla om din förening i sin verksamhet beaktar de viktigaste faktorerna då det gäller likabehandling.


 • Föreningen har åtminstone en ansvarsperson för likabehandling.
  • Den som ansvarar för frågor som berör likabehandling har som uppgift att utveckla föreningens likabehandlingsverksamhet. Personen ansvarar bland annat för att utvärdera hur likabehandling för tillfället förverkligas inom föreningen, identifiera eventuella problem och för att finna lösningar på problemen i samarbete med andra berörda parter. Läs mera.

 • Föreningen har en plan för likabehandling.
  • Ändamålet med planen för likabehandling är att beskriva hur föreningen i sin verksamhet strävar efter att främja likabehandling. Då man gör upp planen är det viktigt att först kartlägga hur medlemskåren upplever den rådande situationen inom föreningen för att sedan kunna identifiera problem och formulera de viktigaste målen och åtgärderna. Läs mera.

 • Föreningen har principer för tryggare rum.
  • Principen för tryggare rum innebär att det finns gemensamma regler eller instruktioner för att skapa en jämlik och trygg omgivning för alla som deltar i föreningens evenemang och verksamhet. Principerna för tryggare rum kan också stödja situationer då man löser problem som uppstått vid trakasserier eller konflikter. HUS har också egna principer för tryggare rum. Du hittar dem här.

 • Föreningen har handlingsinstruktioner för trakasserisituationer.
  • Vi är alla skyldiga att ingripa om det förekommer trakasserier. Med hjälp av instruktionerna försäkrar vi oss om att alla vet hur man ingriper i situationer där det förekommer trakasserier och följaktligen förhindra att dessa uppkommer. Läs mera.

 • Föreningarna har säkerhetsansvariga vid evenemang.
  • De säkerhetsansvariga ansvarar för säkerheten vid evenemanget. Till deras viktigaste uppgifter hör att ta hand om deltagarnas välmående, skapa en positiv atmosfär och att erbjuda deltagarna en möjlighet att meddela om problemsituationer. Läs mera.

 • Föreningen samlar in respons om verksamheten.
  • Via responsen får föreningen också värdefull information om hur likabehandlingen förverkligas inom föreningens verksamhet. Det lönar sig att regelbundet samla in respons. Man kan också med hjälp av en enkät ta reda på hur medlemmarna anser att likabehandling förverkligas inom föreningen. Exempel på enkäter finns här.

 • Föreningen informerar regelbundet om likabehandlingsverksamheten.
  • Det är viktigt att föreningen informerar sina medlemmar om hur man jobbar för likabehandling och om de handlingsinstruktioner man har för arbetet. På detta sätt kan medlemmarna delta i arbetet för att skapa en jämlikare verksamhet. Detta är speciellt viktigt med tanke på nya medlemmar, eller då man uppdaterar instruktioner och dokument som handlar om likabehandling och jämlikhet.

 • Föreningen fäster uppmärksamhet vid tillgänglighet i sin verksamhet.
  • Med tillgänglighet avses att man främjar likabehandling så att alla har jämlika möjligheter att delta i verksamheten. Tillgängligheten har många dimensioner. Det är därför viktigt att föreningen funderar på tillgängligheten ur till exempel följande synvinklar: möjlighet att obehindrat röra sig i de fysiska utrymmena, evenemangens pris, servering av mat och dryck samt vilka språk som används.

Har du frågor eller behöver du stöd? Kontaktuppgifter till HUS styrelse och sakkunniga hittar du här och här.