Likabehandlingsverksamhet i föreningen

6. Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen är en plan som  en myndighet eller  annan organisation upprättar om  hur den ska befrämja likabehandlingen och förebygga och ingripa i diskriminering som arbetsgivare och i den egna verksamheten. Centrala utvecklingsområden för målet är:

1. Att identifiera och ingripa i diskriminering 

2. Bedömning av  verksamhetens likabehandlingseffektivitet samt praxis samt förverkligandet av likabehandlingsbefrämjande åtgärder

3. Ökandet av delaktighet

Likabehandlingsplanen fungerar som ett dokument som linjerar föreningsverksamheten. I början av styrelseperioden uppdateras den gamla likabehandlingsplanen eller upprättas en helt ny  för perioden av likabehandlingsansvariga. För att upprätta planen är det centralt att beakta medlemmarnas röst som kan kartläggas med exempelvis välbefinnande- och åsiktsenkäter. För utvecklandet av planen är det bra att ha responskanaler och genomföra enkäter med jämna mellanrum. Den ansvariga utbildar planen för övriga styrelsen och relevanta aktörer samt informerar medlemskåren om planen. Det vore även bra om planen vore lättillgänglig för medlemmarna. Under perioden övervakar den ansvariga för att planen förverkligas och rapporterar för den övriga styrelsen. I slutet av perioden är det även bra att utvärdera prestationerna och utvecklingsmålen för den pågående perioden samt skriva om dem i verksamhetsberättelsen. Likabehandlingsfrämjandet kan följas upp just utgående från dessa rapporter.

Det är bra att dela upp likabehandlingsplanen i delhelheter och även bra om varje mål i planen  ansvaras av en sektor. För förverkligandet av målen är det skäl att lista åtgärder med vars hjälp målen eftersträvas att nås. I planen bör även framgå hur förverkligandet av de olika delmålen mäts. I likabehandlingsplanen är  det  speciellt bra att beakta olika grupper som eventuellt upplever ojämlik behandling i. Det är skäl att undvika det klassiska misstaget där minoriteternas ärenden drivs utan att höra dem alls.

 

Nedan exempel på teman som vore bra att behandlas i likabehandlingsplanen:

 

  • Tryggare lokaler

Föreningen följer principerna för tryggare lokaler på alla sina evenemang. Enligt principerna ska andra behandlas med respekt, individer ska inte antas för något på grund av personliga egenskaper, alla ske ges plats och ingen får störas. Alla former av fysiska eller psykiska trakasserier är absolut förbjudet. Människor ska få fastställa sin egen identitet och egna  upplevelser, och andras olikhet ska respekteras. Alla ska få möjlighet att delta om de vill och få plats att bli hörda. Personer ska inte värderas mellan varandra utifrån personliga egenskaper.

  • Verksamhetens genomskinlighet

Föreningens verksamhet ska vara genomskinlig och öppen. Alla medlemmar har rätt och möjlighet att delta på styrelsemöten eller läsa mötesprotokollen i efterhand. Medlemskårens åsikter och önskemål hörs för evenemangsarrangemangen och  deltagningsmöjligheter för att ordna verksamhet strävas att erbjuda omfattande. Medlemskårens åsikter kartläggs med välbefinnande- och responsenkäter. 

  • Prissättning

Evenemangsdeltagaravgifter, såsom till årsfester, hålls rimliga. I mån av möjlighet strävar föreningen att betala en del av deltagaravgifterna för kulturevenemang. Även helt gratis evenemang ordnas. 

  • Kommunikation

Om evenemangen informeras omfattande så att medlemskåren får höra om dem i god tid. Det sker till exempel genom e-postlistor, sociala medier och webbplatsen. Om evenemang informeras även på engelska och i den engelskspråkiga versionen berättas om vem som kan tillfrågas om mer information.  Internationalismansvariga har speciellt kontakt med internationella studeranden och strävar att befrämja deras deltagningsaktivitet och bekantskap med finländsk studentkultur. 

  • Kön och sexualitet

Ingen diskrimineras på grund av kön eller sexuell inriktning i föreningsverksamheten. Föreningen strävar att minimera könsfördelade principer allmänt i verksamheten och särskilt på evenemang, såsom sitsar. Ingens kön eller sexuella inriktning antas och efterfrågas i onödan. 

  • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

När man informerar om evenemang nämns om det finns en tillgänglig passage till evenemangsplatsen. Speciellt  i samband med evenemang på Nya studenthuset är det viktigt. I anmälningsformuläret finns en särskild punkt där det efterfrågas om deltagaren behöver specialarrangemang. Föreningarna utnämns en egen tillgänglighetsansvarig som får relevant utbildning och som ansvarar för  tillgänglighetsärenden.

  • Beaktandet av årskursen

Föreningen beaktar studerande på olika årskurser i sin verksamhet. Alla studerande sporras att delta i föreningsverksamheten och en sådan kultur där alla kan känna sig välkomna skapas. Äldre och längre hunna studerande kan dessutom uppmärksammas med olika arbetslivsrelaterade evenemang såsom exkursioner och arbetslivsmentorskap samt utvecklande av alumnverksamheten. Förstaårsstuderande strävas att aktivt tas med i verksamheten genast på hösten med hjälp av en fungerande kommunikation. Studerandena  görs även bekanta med varandra över utbildningsgränser. Det här lyckas exempelvis med tutorernas och styrelsens gulnäbbsansvarigas hjälp, vilka koordinerar verksamheten.

  • Specialkost

Föreningen strävar att så mångsidigt som möjligt beakta medlemskårens specialkost. Vegetarisk, vegan, laktosfri och glutenfri kost som serveras på evenemangen är högklassiga. Föreningen godkänner även ideella orsaker för specialkost.

  • Alkoholfrihet 

Ingen verksamhet förpliktar till att dricka alkohol och drickande påtrycks aldrig. Föreningen ordnar tillräckligt med alkoholfria evenemang, till exempel kultur- och motionsevenemang samt alkoholfria samkväm. Även på evenemang där alkohol serveras såsom sitsar, serveras alkoholfria alternativ. Alkoholfria alternativ till exempel på sitsar ska vara annat än vatten.

  • Etnisk bakgrund

Ingen diskrimineras i föreningen på grund av  ursprung eller bakgrund.  Ursprung antas inte och frågas inte efter i onödan av någon. Föreningen eliminerar diskriminerande praxis t.ex. förolämpande sitssånger om etniskt ursprung.

 

Mer information om likabehandlingsplanen samt hjälp för upprättandet fås på justitieministeriets likabehandlingssida.