Yhdenvertaisuustoimintaa järjestöihin

Yhdenvertaisuuden huomioiminen on tärkeää järjestötoiminnassa, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan. Yhdenvertaisuuteen panostaminen lisää järjestötoiminnan turvallisuutta ja jäsenten hyvinvointia. Se myös tekee järjestössä toimimisesta miellyttävämpää kaikille sekä mahdollista yhä useammalle. Osallisuuden tunne ja jäsenten välittäminen yhteisistä asioista ovat avainasemassa turvallisen ja hyvinvoivan opiskelijaympäristön luomisessa. 

HYY tukee järjestöjen yhdenvertaisuustoimintaa ja edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmansa noudattamista. 

On tärkeää, että jokainen järjestön hallituslainen ja toimija ottaa yhdenvertaisuuden vakavasti ja edistää osaltaan sen toteutumista. On lisäksi suositeltavaa valita jokaisen järjestön hallituksesta ainakin yksi yhdenvertaisuusvastaava. Hyvä alku yhdenvertaisuustoiminnan perustamiseksi on yhdenvertaisuudesta vastaavan henkilön nimeäminen ja siitä viestiminen jäsenistölle. Jos järjestö on vasta perustamassa yhdenvertaisuustoimintaansa, apua voi kysyä muilta opiskelijajärjestöiltä ja ottaa heiltä vaikutteita. Yhdenvertaisuustoiminnan luominen on pitkälti yhteistyötä, ja erilaiset näkökulmat tuovat usein esiin uusia tapoja parantaa yhdenvertaisuutta. Siksi aktiivinen yhteydenpito muiden toimijoiden kanssa on hedelmällistä. 

Yhdenvertaisuusvastaavan työnkuvaan on hyvä liittää yhdenvertaisuussuunnitelman teon koordinointi, jolla pureudutaan järjestöspesifeihin yhdenvertaisuustarpeisiin. Jäsenistön kuuntelu on ehdottoman tärkeää, ja vain kuuntelemalla jäseniä voidaan kartoittaa heidän tarpeitaanAlla on listattu keinoja parantaa yhdenvertaisuustoimintaa. 

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää jatkuvaa ja tavoitteellista toimintaa, mutta pienilläkin teoilla voi saada isoja muutoksia aikaan! 

8. Muistilista yhdenvertaisuustoimintaan

Mietityttääkö yhdenvertaisuustoiminnan aloittaminen tai kehittäminen? HYYn tekemän tukilistan avulla pystyt helposti tarkistamaan, huomioiko järjestösi keskeiset yhdenvertaisuuden osa-alueet toiminnassaan.


 • Järjestöllä on ainakin yksi yhdenvertaisuusvastaava.     
  • Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on kehittää järjestön yhdenvertaisuustoimintaa. Henkilön vastuulla on muun muassa arvioida järjestön yhdenvertaisuuden nykytilannetta, nostaa esille havaitsemansa ongelmat ja toimeenpanna ratkaisuja muiden toimijoiden kanssa. Lue lisää.

 • Järjestöllä on yhdenvertaisuussuunnitelma.
  • Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on kuvata, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Suunnitelman luomisessa on keskeistä ensin kartoittaa nykytilanne jäsenistöltä keskeisten ongelmien tunnistamiseksi sekä laatia tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet. Lue lisää.

 • Järjestöllä on turvallisemman tilan periaatteet.
  • Turvallisemman tilan periaatteilla tarkoitetaan yhteisiä sääntöjä tai ohjeita, joiden avulla pyritään luomaan kaikille järjestön tapahtumiin ja toimintaan osallistuville yhdenvertainen ja turvallinen ilmapiiri. Turvallisemman tilan periaatteet voivat myös tukea häirintä- tai ristiriitatilanteiden ratkaisua. Myös HYYllä on omat turvallisemman tilan periaatteet, jotka löydät täältä.

 • Järjestöllä on toimintaohjeet häirintätilanteisiin.
  • Häirintään puuttuminen on meidän kaikkien tehtävä. Ohjeilla pystytään varmistamaan, että kaikki tietävät, miten puuttua häirintään ja näin ehkäistä sitä. Lue lisää.

 • Järjestöillä on tapahtumissa tapahtumaturvallisuushenkilöt.
  • Tapahtumaturvallisuushenkilöt vastaavat tapahtuman turvallisuudesta. Heidän keskeisimpiä tehtäviään ovat osallistujien hyvinvoinnista huolehtiminen, positiivisen tunnelman luominen sekä tarjota osallistujille mahdollisuus ilmoittaa ongelmatilanteista. Lue lisää.

 • Järjestö kerää palautetta toiminnastaan. 
  • Keräämällä palautetta järjestön toiminnasta järjestö saa arvokasta tietoa myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Palautetta kannattaa kerätä säännöllisesti. Yhdenvertaisuuden tilaa voi selvittää myös yhdenvertaisuuskyselyillä. Mallikyselyjä löytyy esimerkiksi täältä.

 • Järjestö viestii yhdenvertaisuustoiminnastaan säännöllisesti.
  • Järjestön on tärkeä viestiä jäsenilleen tekemästään yhdenvertaisuustyöstään sekä toimintaohjeistaan. Näin jäsenet pystyvät osallistumaan yhdenvertaisemman toiminnan rakentamiseen. Erityisen tärkeää tämä on uusien jäsenten kohdalla, tai kun yhdenvertaisuusohjeita ja dokumentteja päivitetään.

 • Järjestö huomioi saavutettavuuden toiminnassaan.
  • Saavutettavuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuden edistämistä niin, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Saavutettavuudella on monia ulottuvuuksia. Järjestön onkin tärkeä pohtia saavutettavuutta esimerkiksi seuraavien teemojen kautta: fyysisten tilojen esteettömyys, tapahtumien hinta, ruoka- ja juomatarjoilut sekä käytetty kieli.


Jäikö kysymyksiä tai tarvitsetko tukea? HYYn hallituksen jäsenten ja asiantuntijoiden yhteystiedot löydät täältä ja täältä.