Yhdenvertaisuustoimintaa järjestöihin

Yhdenvertaisuuden huomioiminen on tärkeää järjestötoiminnassa, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan. Yhdenvertaisuuteen panostaminen lisää järjestötoiminnan turvallisuutta ja jäsenten hyvinvointia. Se myös tekee järjestössä toimimisesta miellyttävämpää kaikille sekä mahdollista yhä useammalle. Osallisuuden tunne ja jäsenten välittäminen yhteisistä asioista ovat avainasemassa turvallisen ja hyvinvoivan opiskelijaympäristön luomisessa. 

HYY tukee järjestöjen yhdenvertaisuustoimintaa ja edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmansa noudattamista. 

On tärkeää, että jokainen järjestön hallituslainen ja toimija ottaa yhdenvertaisuuden vakavasti ja edistää osaltaan sen toteutumista. On lisäksi suositeltavaa valita jokaisen järjestön hallituksesta ainakin yksi yhdenvertaisuusvastaava. Hyvä alku yhdenvertaisuustoiminnan perustamiseksi on yhdenvertaisuudesta vastaavan henkilön nimeäminen ja siitä viestiminen jäsenistölle. Jos järjestö on vasta perustamassa yhdenvertaisuustoimintaansa, apua voi kysyä muilta opiskelijajärjestöiltä ja ottaa heiltä vaikutteita. Yhdenvertaisuustoiminnan luominen on pitkälti yhteistyötä, ja erilaiset näkökulmat tuovat usein esiin uusia tapoja parantaa yhdenvertaisuutta. Siksi aktiivinen yhteydenpito muiden toimijoiden kanssa on hedelmällistä. 

Yhdenvertaisuusvastaavan työnkuvaan on hyvä liittää yhdenvertaisuussuunnitelman teon koordinointi, jolla pureudutaan järjestöspesifeihin yhdenvertaisuustarpeisiin. Jäsenistön kuuntelu on ehdottoman tärkeää, ja vain kuuntelemalla jäseniä voidaan kartoittaa heidän tarpeitaanAlla on listattu keinoja parantaa yhdenvertaisuustoimintaa. 

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää jatkuvaa ja tavoitteellista toimintaa, mutta pienilläkin teoilla voi saada isoja muutoksia aikaan! 

6. Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma on viranomaisen tai muun organisaation tekemä suunnitelma siitä, kuinka se työnantajana ja omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään. Tavoitteen kannalta keskeisiä kehittämisalueita ovat: 

1. Syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen 

2. Toiminnan ja käytäntöjen yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttaminen 

3. Osallisuuden lisääminen 

Yhdenvertaisuussuunnitelma toimii järjestön toimintaa linjaavana dokumenttina. Hallituskauden alussa uusi yhdenvertaisuusvastaava päivittää vanhan tai luo kokonaan uuden yhdenvertaisuussuunnitelman kaudelleSuunnitelman luonnissa on erittäin keskeistä ottaa huomioon jäsenien ääni, jota voi kartoittaa esimerkiksi hyvinvointi- ja mielipidekyselyillä. Suunnitelman kehittämistä varten on hyvä olla olemassa palautekanavia, ja kyselyitä on hyvä tehdä sopivin väliajoin. Vastaava myös kouluttaa suunnitelman muulle hallitukselle ja relevanteille toimijoille sekä viestii jäsenistöä suunnitelmasta. Suunnitelman olisi hyvä olla helposti tavoitettavissa jäsenistölle. Kauden aikana vastaava valvoo suunnitelman toteutumista ja raportoi tästä muulle hallitukselle. Kauden päätteeksi on myös hyvä arvioida kuluneen kauden saavutuksia ja kehityskohteita, sekä kirjata näistä toimintakertomukseen. Yhdenvertaisuuden edistämistä voidaan seurata juuri näiden raporttien perusteella. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyvä jakaa osakokonaisuuksiin, ja suunnitelman jokainen tavoite on tärkeää vastuuttaa jollekin taholle. Tavoitteiden toteutumiseksi on syytä listata toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Suunnitelmasta tulisi myös ilmetä, miten eri osa-alueiden tavoitteiden toteutumista mitataan. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on hyvä huomioida erikseen erilaisia mahdollisesti eriarvoistavaa kohtelua kokevia ryhmiä. On syytä välttää klassista virhettä, jossa vähemmistöjen asioita ajetaan kuulematta heitä lainkaan. 

 

Alla on esimerkkejä teemoista, joita yhdenvertaisuussuunnitelmassa olisi hyvä käsitellä: 

 

  • Turvallisempi tila 

Järjestö noudattaa kaikissa tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatetta. Tämän periaatteen mukaan toisia kohtaan tulee olla kunnioittava, yksilöistä ei tule henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella olettaa mitään, kaikille tulee antaa tilaa, eikä ketään saa häiritä. Kaikenlainen fyysinen ja henkinen häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Ihmisten tulee saada määritellä oma identiteettinsä ja kokemuksensa ja toisten erilaisuutta tulee kunnioittaa. Kaikille tulee antaa mahdollisuus osallistua halutessaan, ja tilaa tulla kuulluiksiHenkilöitä ei arvoteta keskenään henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuen. 

  • Toiminnan läpinäkyvyys 

Järjestön toiminta on läpinäkyvää ja avointa. Kaikilla jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin tai lukea jälkikäteen kokouspöytäkirjoja. Tapahtumien järjestämisessä kuullaan jäsenistön mielipiteitä ja toiveita, sekä pyritään tarjoamaan laajasti osallistumismahdollisuuksia myös toiminnan järjestämiseen. Jäsenistön mielipiteitä kartoitetaan hyvinvointi- ja palautekyselyillä.  

  • Hinnoittelu 

Osallistumismaksut tapahtumiin, kuten vuosijuhliin, pysyvät kohtuullisena. Mahdollisuuksien mukaan järjestö pyrkii maksamaan osan kulttuuritapahtumien osallistumismaksuista. Myös täysin ilmaisia tapahtumia järjestetään.  

  • Viestintä 

Tapahtumista viestitään kattavasti niin, että jäsenistö saa kuulla niistä hyvissä ajoin. Tämä tapahtuu esimerkiksi sähköpostilistojen, sosiaalisen median sekä nettisivujen kautta. Tapahtumista tiedotetaan myös englanniksi, ja englanninkielisissä versioissa kerrotaan, keneltä voi kysyä lisätietoa. Kansainvälisyysvastaava on erityisesti yhteydessä kansainvälisiin opiskelijoihin, ja pyrkii edistämään näiden osallistumisaktiivisuutta sekä tutustuttamaan suomalaiseen opiskelijakulttuuriin.  

  • Sukupuoli ja seksuaalisuus 

Järjestön toiminnassa ketään ei syrjitä hänen sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisensa perusteella. Järjestö pyrkii minimoimaan sukupuolittuneet käytännöt toiminnassaan yleisesti sekä erityisesti tapahtumissaan, kuten sitseistä. Kenenkään sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista ei oleteta, eikä kysytä tarpeettomasti.  

  • Esteettömyys 

Tapahtumista tiedotettaessa mainitaan, onko tapahtumapaikalle esteetön pääsy. Erityisesti Uudella ylioppilastalolla järjestettävien tapahtumien yhteydessä tämä on tärkeää. Ilmoittautumislomakkeissa on erikseen kohta, jossa kysytään, tarvitseeko osallistuja erityisjärjestelyjä. Järjestölle nimetään oma esteettömyysvastaava, joka saa asianmukaista koulutusta, ja joka vastaa esteettömyyttä koskeviin kysymyksiin. 

  • Vuosikurssien huomioiminen 

Järjestö ottaa toiminnassaan huomioon eri vuosikurssien opiskelijat. Kaikkia opiskelijoita kannustetaan lähtemään järjestön toimintaan mukaan, ja luodaan sellaista kulttuuria, jossa kaikki kokevat olevansa tervetulleita. Vanhemmat ja pidemmälle opinnoissaan edenneet opiskelijat voidaan lisäksi huomioida muun muassa erilaisten työelämäaiheisten tapahtumien, kuten ekskursioiden ja työelämämentoroinnin lisäämisenä, sekä alumnitoiminnan kehittämisenä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat taas pyritään ottamaan aktiivisesti mukaan toimintaan heti syksyn alettua toimivan viestinnän avulla, ja opiskelijoita tutustutetaan toisiinsa yli koulutusrajojen. Tämä onnistuu esimerkiksi tutoreiden ja hallitukseen nimetyn fuksivastaavan toimesta, joka koordinoi toimintaa. 

  • Erityisruokavaliot 

Järjestö pyrkii mahdollisimman monipuolisesti huomioimaan jäsenistön erikoisruokavaliot. Tapahtumissa tarjottavat kasvis-, vegaani-, laktoosittomat- ja gluteenittomat vaihtoehdot ovat laadukkaita. Järjestö hyväksyy myös aatteelliset perusteet erityisruokavaliolle. 

  • Alkoholittomuus 

Mikään toiminta ei velvoita juomaan alkoholia eikä juomiseen painosteta koskaan. Järjestö järjestää riittävästi alkoholittomia tapahtumia. Näitä ovat esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntatapahtumat sekä alkoholittomat illanvietot. Myös alkoholillisten tapahtumien, kuten sitsien, järjestämisessä tarjotaan alkoholittomia vaihtoehtoja. Alkoholiton vaihtoehto esim. sitseillä on muu kuin pelkkä vesi.

  • Etninen tausta
Ketään ei syrjitä hänen alkuperänsä tai taustan perusteella järjestössä. Kenenkään alkuperää ei oleteta, eikä kysytä tarpeettomasti. Järjestö poistaa syrjivät käytännöt, esimerkiksi etniseen alkuperään liittyvät loukkaavat sitsilaulut.


Lisätietoa yhdenvertaisuussuunnitelmasta sekä apua sen tekoon löytyy oikeusministeriön yhdenvertaisuussivuilta.