Yhdenvertaisuustoimintaa järjestöihin

Yhdenvertaisuuden huomioiminen on tärkeää järjestötoiminnassa, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan. Yhdenvertaisuuteen panostaminen lisää järjestötoiminnan turvallisuutta ja jäsenten hyvinvointia. Se myös tekee järjestössä toimimisesta miellyttävämpää kaikille sekä mahdollista yhä useammalle. Osallisuuden tunne ja jäsenten välittäminen yhteisistä asioista ovat avainasemassa turvallisen ja hyvinvoivan opiskelijaympäristön luomisessa. 

HYY tukee järjestöjen yhdenvertaisuustoimintaa ja edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmansa noudattamista. 

On tärkeää, että jokainen järjestön hallituslainen ja toimija ottaa yhdenvertaisuuden vakavasti ja edistää osaltaan sen toteutumista. On lisäksi suositeltavaa valita jokaisen järjestön hallituksesta ainakin yksi yhdenvertaisuusvastaava. Hyvä alku yhdenvertaisuustoiminnan perustamiseksi on yhdenvertaisuudesta vastaavan henkilön nimeäminen ja siitä viestiminen jäsenistölle. Jos järjestö on vasta perustamassa yhdenvertaisuustoimintaansa, apua voi kysyä muilta opiskelijajärjestöiltä ja ottaa heiltä vaikutteita. Yhdenvertaisuustoiminnan luominen on pitkälti yhteistyötä, ja erilaiset näkökulmat tuovat usein esiin uusia tapoja parantaa yhdenvertaisuutta. Siksi aktiivinen yhteydenpito muiden toimijoiden kanssa on hedelmällistä. 

Yhdenvertaisuusvastaavan työnkuvaan on hyvä liittää yhdenvertaisuussuunnitelman teon koordinointi, jolla pureudutaan järjestöspesifeihin yhdenvertaisuustarpeisiin. Jäsenistön kuuntelu on ehdottoman tärkeää, ja vain kuuntelemalla jäseniä voidaan kartoittaa heidän tarpeitaanAlla on listattu keinoja parantaa yhdenvertaisuustoimintaa. 

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää jatkuvaa ja tavoitteellista toimintaa, mutta pienilläkin teoilla voi saada isoja muutoksia aikaan! 

3. Tapahtumaturvallisuushenkilö

Tapahtumissa on hyvä olla erikseen osoitettu henkilö, joka vastaa tapahtuman turvallisuudesta. Tapahtumaturvallisuushenkilön tehtävä on olla näkyvillä tapahtuma-alueella ja tarjota osallistujille mahdollisuus ilmoittaa ongelmatilanteista. Tapahtumaturvallisuushenkilölle voi mennä puhumaan luottamuksellisesti ahdistavissa tilanteissa tai jos esimerkiksi epäilee toiselle sattuneen jotakinHenkilön on hyvä olla tietoinen tapahtuman luonteesta ja tutustua ihmisiin, jotta osallistujat kokisivat hänen lähestymisensä helpoksi. Tähän vaikuttaa oleellisesti se, että henkilö pyrkii luomaan positiivista ilmapiiriä esim. juttelemalla ihmisten kanssa ja pitämällä huolta osallistujista. Tarkkailemisen ja kyttäämisen kulttuuria tulee välttää, jotta osallistujille ei tule negatiivista tunnetta liiallisesta valvonnasta. Tapahtumaturvallisuushenkilön keskeisin tehtävä on osallistujien hyvinvoinnista huolehtiminen ja positiivisen tunnelman luominen, jotta tapahtuma olisi turvallinen ja mukava kaikille. 

Vastuupesti vaatii täyttä toimintakykyä, joten vastuuhenkilön olisi hyvä olla täysin selvä. Hänen tulisi olla vuoronsa aikana myös vapautettu muista tehtävistä, jotta hän voisi olla koko ajan saavutettavissa, eikä esimerkiksi katoaisi keittiöön tiskausnakkiin tai näyttäisi muuten kiireiseltä ja epälähestyttävältä. Tapahtumien sujuvuuden kannalta on olennaista, että tapahtumaturvallisuushenkilö on rauhallinen, näyttää stressittömältä ja viestii ulospäin sitä, että tapahtuma on kontrollissa. Kaikki tämä lisää osallistujien turvallisuuden tunnetta. 

Tapahtumaturvallisuushenkilön on tärkeää olla näkyvillä. Siksi henkilön on hyvä olla selkeästi osoitettu esimerkiksi erottuvalla liivillä tai pinssilläHenkilöistä tulisi myös viestiä ennen tapahtuman alkua ja sen aikana, jos he esimerkiksi vaihtuvatHenkilöiden puhelinnumeroiden tulisi olla tapahtumassa esillä, jotta heihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä esimerkiksi tekstiviestillä. Henkilöistä olisi hyvä myös julkaista kuva tapahtumalle relevantissa kanavassa tunnistamisen helpottamiseksi. 

Tapahtumaturvallisuushenkilön kohtaamiseen voi liittyä ei-toivottua sosiaalista leimaantumista tai häpeää, joten vastuuhenkilön on kohdeltava tahdikkaasti ja täysin luottamuksellisesti kaikki yhteydenotot. Yhteydenotto vastuuhenkilöön voidaan kokea vaikeaksi, ja ihmiset voivat vierastaa yhteydenotosta seuraavia asioita. Sen takia sellaisia tilanteita tulisi välttää, joissa tapahtumaturvallisuushenkilö poistuu näkyvästi nurkan taakse jonkun kanssa, ja eri tilanteiseen soveltuvia vaihtoehtoisia tapoja hyödyntää. Tämän takia on oleellista, että tapahtumaturvallisuushenkilö on alusta asti osa osallistujajoukkoa, jotta hänen lähestymisensä koettaisiin luonnolliseksi.  

Huom. tapahtumaturvallisuushenkilö ei ole järjestyksenvalvoja, ensihoitaja tai poliisi. Hätätilanteen sattuessa tulee aina ottaa yhteys viranomaisiin.