Yhdenvertaisuustoimintaa järjestöihin

Yhdenvertaisuuden huomioiminen on tärkeää järjestötoiminnassa, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan. Yhdenvertaisuuteen panostaminen lisää järjestötoiminnan turvallisuutta ja jäsenten hyvinvointia. Se myös tekee järjestössä toimimisesta miellyttävämpää kaikille sekä mahdollista yhä useammalle. Osallisuuden tunne ja jäsenten välittäminen yhteisistä asioista ovat avainasemassa turvallisen ja hyvinvoivan opiskelijaympäristön luomisessa. 

HYY tukee järjestöjen yhdenvertaisuustoimintaa ja edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmansa noudattamista. 

On tärkeää, että jokainen järjestön hallituslainen ja toimija ottaa yhdenvertaisuuden vakavasti ja edistää osaltaan sen toteutumista. On lisäksi suositeltavaa valita jokaisen järjestön hallituksesta ainakin yksi yhdenvertaisuusvastaava. Hyvä alku yhdenvertaisuustoiminnan perustamiseksi on yhdenvertaisuudesta vastaavan henkilön nimeäminen ja siitä viestiminen jäsenistölle. Jos järjestö on vasta perustamassa yhdenvertaisuustoimintaansa, apua voi kysyä muilta opiskelijajärjestöiltä ja ottaa heiltä vaikutteita. Yhdenvertaisuustoiminnan luominen on pitkälti yhteistyötä, ja erilaiset näkökulmat tuovat usein esiin uusia tapoja parantaa yhdenvertaisuutta. Siksi aktiivinen yhteydenpito muiden toimijoiden kanssa on hedelmällistä. 

Yhdenvertaisuusvastaavan työnkuvaan on hyvä liittää yhdenvertaisuussuunnitelman teon koordinointi, jolla pureudutaan järjestöspesifeihin yhdenvertaisuustarpeisiin. Jäsenistön kuuntelu on ehdottoman tärkeää, ja vain kuuntelemalla jäseniä voidaan kartoittaa heidän tarpeitaanAlla on listattu keinoja parantaa yhdenvertaisuustoimintaa. 

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää jatkuvaa ja tavoitteellista toimintaa, mutta pienilläkin teoilla voi saada isoja muutoksia aikaan! 

2. Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia, että jokaisella henkilöllä on turvallinen ja hyvä olo opiskelijayhteisössäSektorin ollessa laaja ja monilta osin päällekkäinen muiden vastuualueiden kanssa, henkilö tulee tekemään paljon yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa varmistaen, että järjestön toiminta tähtää parhaalla mahdollisella tavalla yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Henkilön vastuulla on kriittisesti arvioida järjestön toimintaatunnistaa eriarvoisuutta tuottavia käytäntöjä ja rakenteita ja tuoda hallituksen tietoon havaitsemansa yhdenvertaisuusongelmat.  Yhdenvertaisuusvastaavan johdolla pohditaan ja toimeenpannaan ratkaisuja ongelmiin yhdessä hallituksen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Yhdenvertaisuusvastaavan rooli oerityisen vastuullinen, sillä siihen kuuluu heikommassa ja haavoittuvaisemmassa asemassa olevien oikeuksien puolustamista, mikä usein tarkoittaa syrjiviksi koettujen perinteiden ja vakiintuneiden käytäntöjen muuttamista. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja perinteiden kyseenalaistaminen saattaa kohdata vastustusta, joten yhdenvertaisuusvastaavan on hyvä varautua muutosvastarintaan, jolloin syrjivien käytäntöjen ongelmallisuuden esiintuonti on tärkeääPerinteiden päivittäminen ja muuttaminen yhdenvertaisemmiksi saattaa olla sensitiivinen asia yhteisölle, joten henkilön on hyvä varautua myös kohtaamaan muiden tunnelatautunutta kritiikkiä. Vastuutoimi sisältää myös erityisen luottamuksellisia asioita, joiden hoitaminen edellyttää tahdikasta käytöstä ja raskaidenkin asioiden käsittelemistä. 

Käytännössä yhdenvertaisuusvastaava ylläpitää palautemahdollisuuksia, joita ovat esimerkiksi ongelmatilannelomake sekä jatkuvan palautteen lomakesekä luo ja valvoo yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista. Yhdenvertaisuusvastaava myös vastaa järjestötilan turvallisemman tilan periaatteiden luomisesta ja toteutumisesta. Yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta jäsenistön äänen kuunteleminen on erittäin tärkeää. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi erilaisilla hyvinvointi- ja jäsenlähtöisyyskyselyillä, joiden avulla kartoitetaan jäsenistön hyvinvointia ja mielipiteitä.