Hur identifiera och förebygga trakasserier?

Site: HYY moodle
Course: Likabehandling i föreningsverksamheten
Book: Hur identifiera och förebygga trakasserier?
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 29 September 2022, 11:20 AM

1. Identifierandet av trakasserier

Det första steget i att ingripa i trakasserier är att föreningarna verkligen identifierar mobbning och trakasserier. Först därefter kan man överväga hur det ska förebyggas i den egna föreningen och hur eventuella mobbningsfall ska utredas.

Bakom trakasserierna finns normer och maktstrukturer. Strukturer är  beteende-, tal och tankemönster som ofta upprätthålls omedvetet och är en del av kulturen. De fastställer vad som anses vara godtagbart beteende i någon situation och vem som har makt att fastställa det. Maktfördelningen leder bland annat till att upplevelser av en viss typ (till exempel kvinnors och minoriteters) underskattas oftare och mer systematiskt. Således tas trakasserierna inte på allvar. Beteendereglerna förändras när strukturerna ifrågasätts och synliggörs. Förändringen leder ofta till konflikter när privilegier synliggörs och ifrågasätts. 

Trakasserier och mobbning är också ett gruppfenomen och ett problem som berör hela gemenskapen och påverkar alla medlemmar. Mobbningen berör inte bara den mobbade, utan även mobbaren, vittnen samt hela studentgemenskapen och personalen. Mobbning försämrar studentens välbefinnande, hälsa, studieframgång och förankring i studiegemenskapen. Studier visar att mobbning är förknippad till exempel med depression, utmattning, ensamhet och tilliten till andra människor.

Trakasseriernas specialkaraktär i föreningsverksamheten:
 

Hurdana trakasserisituationer identifieras i föreningen?

 • Förtrolighetsdraperande beröring och kommentering: ”närhetskultur”
 • Festkultur, olika koder för olika situationer, droger, partytafs
 • Tafsarna känns till men man kan inte ingripa i deras beteende
 • Svartmålande och skvaller som sprids effektivt på sociala medier
 • Sexuellt färgat stalkande, trakasserier och påtryck 
 • Okänsligt sätt att tala, sexuella förslag, frimodiga skämt

 

Vad är speciellt med föreningsverksamheten?

 • Likvärdighet, frivillighet, bisyssla, fritid (icke officiellt ansvar)
 • Verksamheten kan gälla punktformigt deltagande i evenemang och kampanjer (ej fasta gemenskaper eller grupper)
 • Sociala medier och digitala gemenskaper
 • Fester
 • Hobbyverksamhetsformer (spel, läger, politik)
 • Arbetstagare, förtroendepersoner, frivilliga, blandade målgrupper  


2. Hur kan mobbning förebyggas?

Nolltolerans ska gälla i fråga om mobbning och trakasserier: föreningen ska tydligt visa att trakasserier, mobbning, osakligt beteende eller rasism inte accepteras i föreningsverksamheten eller på evenemangen. Föreningen ska omedelbart ingripa i mobbning och trakasserier, fallet ska behandlas och situationen följas upp. Alla studenter i föreningen uppmuntras att ta upp mobbning som de upplevt eller bevittnat. Det bästa sättet är att föreningens aktiva, till exempel styrelsen, funktionärerna och andra frivilliga, förbundit sig till principen. Det är även viktigt att hålla framme olika evenemangssäkerhets- och likabehandlingsprinciper för det skapar en känsla av att föreningen och medlemmarna förhåller sig allvarligt till förverkligandet av likabehandling.

 

 • Det är viktigt att bygga upp en tolerant och öppen atmosfär på evenemangen och i verksamheten.
 • Föreningen förstår och accepterar olikhet.
 • Föreningarna har en person som är ansvarig för likabehandlingsärenden.
 • Föreningarna har en målinriktad likabehandlingsplan som föreningsaktörerna och medlemmarna är medvetna om. Medlemmarna informeras aktivt om planen  och föreningsaktörerna utbildas.
 • Praxis i anslutning till arrangemangen och säkerheten under evenemangen är tydlig och föreningen har infört principerna för trygga lokaler och på evenemangen finns problemsituationspersoner. 
 • Bästa praxis beaktas när föreningen ordnar evenemang
 • Mobbning betraktas som hela gemenskapens problem, inte bara som offrets ensak: medlemmarna uppmuntras ta upp frågan och mobbning döms av hela gemenskapen.
 • Uppmärksamhet fästs vid hur gemenskapen stöder gruppbildningen och möjligheterna att lära känna andra, både i fråga om nya studenter, styrelsen och andra aktiva
 • Verksamheten bedöms utgående från mätare som fastställts på förhand.
 • Respons samlas in om verksamheten och föreningens tillvägagångssätt utreds med gemensamma diskussioner.
 • Se över mötespraxis: är den fungerande, ger den var och en utrymme att uttrycka sin åsikt? 
 • Föreningens styrelse och andra aktiva gör i början av året upp klara spelregler som alla förbinder sig att följa. De kan till exempel omfatta följande:
 • hur föreningen arbetar, vilka verksamhetssätten är
 • i vilka kanaler den informerar, när den ska vara tillgänglig och meddelanden besvaras
 • meddelanden om förhinder och frånvaro i god tid
 • tydliga ansvarsområden och tydlig arbetsfördelning mellan aktörerna
 • att ge och ta emot positiv och korrigerande respons
 • att samla in och behandla respons (från medlemmar, styrelsen och de aktiva)
 • hänsyn: att behandla alla med respekt, hälsa, tacka, hålla tider och tidtabeller, hjälpa och ge råd till andra vid behov
 • föreningens kommunikation utåt och gentemot medlemmarna ska vara öppen och aktuell