Likabehandlingsbegrepp

Site: HYY moodle
Course: Likabehandling i föreningsverksamheten
Book: Likabehandlingsbegrepp
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 29 May 2022, 2:59 PM

1. Studentkårens roll

Studentkåren godkänner varken osakligt bemötande, mobbning eller trakasserier av något slag. De har inte plats i en ansvarsfull föreningsverksamhet.

HUS uppgift är att befrämja  likabehandling av medlemmarna och skapa en trygg atmosfär. Sakkunniga vid studentkåren samt trakasseriombuden är en pålitlig stödsektor som strävar efter att hjälpa till att lösa problemsituationer till exempel genom att verka som yrkesmässiga och objektiva förmedlare och erbjuda diskussionshjälp och  problemlösningsverktyg. När problemsituationer hanteras är det bra att komma ihåg att HUS inte är en domstol och att utredandet av problemsituationen för HUS räkning inte är en juridisk process. Om situationen kräver juridisk hantering hjälper vi till med att vidareföra ärendet  till rätt instans.


2. Likabehandling

Likabehandling betyder att alla har en äkta möjlighet att delta och förverkliga sig själv oberoende av  personliga egenskaper.

Likabehandling är en grundläggande rättighet. Alla människor är likvärdiga oberoende av kön, ålder, etnisk eller nationell tillhörighet, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikter, handikapp, hälsotillstånd, sexuell inriktning eller annan personlig orsak.  Likabehandlingsprincipen i Finlands grundlag hänvisar  både till diskrimineringsförbudet och människornas likvärdighet framför lagen. Om likabehandling fastställs även i diskrimineringslagen.  Syftet med lagen är att befrämja och säkra likabehandling samt hjälpa den som utsatts för diskriminering.


3. Osakligt bemötande

Osakligt bemötande är negativt beteende som inte kan anses överensstämma med allmän god sed. Osakligt bemötande är sårande kommentarer, uteslutning socialt, spridning av rykten, svartmålning, förlöjligande, skrik, skäll, ogrundad kritik, hotfullt beteende eller ogrundade påminnelser om misstag. Det kan vara förknippat med förtroendearbete där osakligt bemötande tar sig uttryck genom  krav på orimliga arbetsinsatser, orimliga tidtabeller, ignorerandet av åsikter, att utan orsak blanda sig i någon annans arbete, låta bli att bjuda in en person till arbetsrelaterade möten, att utesluta  personen ur informationsförmedlingen. Föremålet för osakligt bemötande har svårt att hantera ärendet speciellt om gärningsmannen kan dra nytta av sin maktposition.


4. Mobbning

Beträffande mobbning (och trakasserier) är den egna upplevelsen av betydelse och förutom aktivitet är det fråga om trygghetskänsla. I mobbning missbrukas maktpositionen och den mobbade görs försvarslös. Till sin natur är mobbning avsiktligt och fortgående och den mobbade kan inte försvara sig. Man måste ändå förhålla sig kritiskt till kontinuitetskriteriet eftersom  känslan och atmosfären är centrala för mobbning: redan några enstaka mobbningstillfällen kan ge upphov till mobbningshot av den som mobbas.  Mobbning  är åtminstone situationer där offret uttrycker att hen känner sig illa till mods eller sårad, men mobbarens beteende trots det inte upphör. Vid högskolor är fysisk mobbning mer ovanligt, men förekommer.

Mobbning är:

 • förnedrande (upprepade gånger) av personen, samt sårande och diskriminering
 • omotiverad kritik, ringaktning, förlöjligande, kunskaps- och prestationsförakt samt spridandet av falska rykten eller göra till  åtlöje.
 • utskällning, öknamn, hot, osakligt prat och diskriminering utifrån en persons egenskaper
 • uteslutande ur gruppen och begränsning av sociala relationer till exempel genom tystnad eller låta bli att hälsa.
 • att skada någon fysiskt
 • omotiverad förvägran av arbets-och ansvarsuppgifter


Mobbning handlar inte om konflikter, åsiktsskillnader eller gräl mellan två mer och mindre jämbördiga människor.

Mobbning är inte:

 • om arbetsgivaren eller ansvarspersonen använder sin arbetsledarrätt sakligt och motiverat
 • när det uppstår konflikter gällande arbetet eller beslut som berör ansvarsuppgifter
 • när problemsituationer gällande uppgiften eller arbetet behandlas
 • när man ändrar på arbets- och ansvarsuppgifter och diskuterar om förändringarna med ansvarspersonen
 • när arbets-och ansvarsuppgifterna bedöms och konstruktiv och korrigerande respons ges
 • när disciplinär makt används enligt stadgar eller lag


5. Diskriminering

Diskriminering betyder att en person eller människogrupp behandlas annorlunda än andra i samma ställning på grund av en personlig orsak utan godtagbar orsak. Indirekt diskriminering är det fråga om  när en skenbart neutral bestämmelse eller verksamhetsmetod ställer en del personer i en oförmånlig ställning gentemot andra. Även uppmaning eller order att diskriminera är diskriminering.


6. Trakasserier

Trakasseri är att en persons eller en människogrupps värde eller orördhet förolämpas så att en hotande, förringande eller aggressiv atmosfär uppstår. Trakasserier är beteende som kränker människovärdet, och grundar sig på diskrimineringsprinciper som fastställts i lagen. Avsiktliga trakasserier är förbjudet liksom förfaranden med kränkande följder. Rasistiska skämt eller utskällning av en arbets-eller studiekamrat som hör till en sexuell minoritet är exempel på trakasserier.

Det centrala är att förstå att trakasserier kan upplevas även om man inte själv skulle höra till en grupp som utsätts för diskriminering, för det är fråga om atmosfären och känslan av trygghet.

Trakasseri kan vara ett brott och uppfylla kännetecken för olika brott. Den som trakasserar kan även vara skadeståndspliktig med stöd av skadeståndslagen.


6.1. Könsbaserade trakasserier

Könsbaserade trakasserier  är icke-önskat beteende som gäller personens kön, och som avsiktligt eller faktiskt kränker personens värde eller skapar en hotande, fientlig, nedsättande, förödmjukande eller aggressiv atmosfär.


6.2. Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier betyder icke-önskat sexuellt, fysiskt, muntligt eller övrigt beteende. Sexuella trakasserier kan till exempel vara:

 • sexuellt antydande gester, miner eller blickar
 • fräckt tal och sexuellt färgade kontaktförsök, även per e-post och nättrakasserier
 • tvetydiga antydningar om kroppen, klädseln eller privatlivet
 • pornografiskt material
 • fysisk beröring
 • förslag eller krav på sexuellt umgänge


7. Rasism

Rasism är föreställningar och aktiviteter som grundar sig på tanken om människogruppers fundamentala, karaktäristiska  och oföränderliga kulturella och/eller biologiska olikheter som utifrån det berättigar till negativt bemötande av människogrupper. Rasism betyder mindervärdigande av en viss människogrupp till exempel på grund av etniskt ursprung, hudfärg, nationalitet, kultur, modersmål eller religion. Rasism är alltså att sänka och förakta en människogrupp eller medlemmarnas människovärde.

Till rasism hör ofta att den egna gruppen anses bättre än en annan grupp. Rasism förorsakar olika behandling och skadar utöver föremålen även hela samhället. Rasism används som maktmedel.